การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา
 อำเภอ หาดใหญ่
 จังหวัด สงขลา
 เลขที่ประทานบัตร 27651/15229
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 11 มีนาคม 2554

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน  จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณชุมชนบ้านเขานุ้ย  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า ไม่สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากค่าความเร็วอนุภาคทั้งสามแนวมีค่าน้อยกว่า 0.254 มิลลิเมตร/วินาที ทำให้เครื่องวัดความสั่นสะเทือนไม่สามารถวัดค่าได้ (ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  2. บริเวณชุมชนบ้านท่าหมอไชย  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า ไม่สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากค่าความเร็วอนุภาคทั้งสามแนวมีค่าน้อยกว่า 0.254 มิลลิเมตร/วินาที ทำให้เครื่องวัดความสั่นสะเทือนไม่สามารถวัดค่าได้ (ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)  
  • ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน  จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณชุมชนบ้านเขานุ้ย  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ทั้ง3แนว ในแนวขวาง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.445 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ มากกว่า 100 เฮิตร์ซและค่าการขจัด เท่ากับ 0.00081 มิลลิเมตร ในแนวตั้ง ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.699 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 73 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00155 มิลลิเมตร ในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.191 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ ไม่สามารถหาค่าได้และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00006 มิลลิเมตร (ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  2. บริเวณชุมชนบ้านท่าหมอไชย  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ทั้ง3แนว ในแนวขวาง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.254 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ ไม่สามารถหาค่าได้และค่าการขจัด เท่ากับ 0.000040 มิลลิเมตร ในแนวตั้ง ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.445 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ มากกว่า 100 เฮิตร์ซและค่าการขจัด เท่ากับ 0.00155 มิลลิเมตร ในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.127มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ ไม่สามารถหาค่าได้และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00006 มิลลิเมตร (ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 

หมายเหตุ:*มาตรฐานความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2548) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ค่าความเเร็วอนุภาคมีค่าต่ำกว่า 0.13 มิลลิเมตร/วินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณชุมชนบ้านเขานุ้ย 2.บริเวณชุมชนบ้านท่าหมอไชย
 โดย บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5330101
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]