การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. คลองเปียะ
 อำเภอ จะนะ
 จังหวัด สงขลา
 เลขที่ประทานบัตร 27639/15301
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 24 และ28 มีนาคม 2554

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน  จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณชุมชนบ้านศาลาน้ำ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง  พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความเร็วของอนุภาคได้ทั้ง 3 แนว คือ  แนวขวาง เท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ เท่ากับ มากกว่า 100 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00 มิลลิเมตร แนวตั้ง ความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ เท่ากับ มากกว่า 100 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00 มิลลิเมตร ในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.254 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ มากกว่า 100 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00 มิลลิเมตร  (ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  2. บริเวณวัดช่องเขา  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง  พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความเร็วของอนุภาคได้ทั้ง 3 แนว คือ  แนวขวาง เท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ เท่ากับ มากกว่า 100 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00 มิลลิเมตร แนวตั้ง ความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ เท่ากับ มากกว่า 100 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00 มิลลิเมตร ในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ0.254 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ มากกว่า 100 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00012 มิลลิเมตร 
  • ในวันที่ 14 ตุลาคม 2554

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน  จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณชุมชนบ้านศาลาน้ำ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง  พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความเร็วของอนุภาคได้ทั้ง 3 แนว คือ  แนวขวาง เท่ากับ 1.14 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ เท่ากับ มากกว่า 100 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00223 มิลลิเมตร แนวตั้ง ความเร็วอนุภาค เท่ากับ 1.27มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ เท่ากับ มากกว่า 100 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00161 มิลลิเมตร ในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.40 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 85 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00242 มิลลิเมตร  (ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  2. บริเวณวัดช่องเขา  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง  พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความเร็วของอนุภาคได้ทั้ง 3 แนว คือ  แนวขวาง เท่ากับ 0.635 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ เท่ากับ มากกว่า 100 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00149 มิลลิเมตร แนวตั้ง ความเร็วอนุภาค เท่ากับ 1.27 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ เท่ากับ มากกว่า 100 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00112 มิลลิเมตร ในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.27 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 57 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00372 มิลลิเมตร 

หมายเหตุ: *ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2548) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหินในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณชุมชนบ้านศาลาน้ำ 2.บริเวณวัดช่องเขา
 โดย ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5330222
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]