การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. คลองเปียะ
 อำเภอ จะนะ
 จังหวัด สงขลา
 เลขที่ประทานบัตร 27639/15301
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งในปี พ.ศ. 2554
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 14-16 ตุลาคม 2554

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน  จำนวน 3 สถานี

  1. โรงซ่อม

  • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู(Arsenic) เท่ากับ 0.017 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 0.25 mg/l)  

  2. โรงโม่

  • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู(Arsenic) เท่ากับ 0.021 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 0.25 mg/l)

 3. บ่อเหมือง

  • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู(Arsenic) เท่ากับ 0.017 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 0.25 mg/l)

 

หมายเหตุ: *มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมตามน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประเภทที่ 3
                   แหล่งน้ำประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ
                   (ก) การอุปโภค และบริโภคต้องผ่านการฆ่าเชื้อตามปกติ หรือผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน
                   (ข) การเกษตร

 สถานที่ตรวจวัด 1.โรงซ่อม 2.โรงโม่ 3.บ่อเหมือง
 โดย ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5135163
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]