การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. ทุ่งหวัง
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด สงขลา
 เลขที่ประทานบัตร 27640/15483
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2554
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2554

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง  จำนวน 4 สถานี

  1. บริเวณวัดอ่างทอง ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 55.3 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 79.3 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณบ้านทุ่งหวัง(บ้านคลองโหนด)  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 53.6 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 72.7 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. บริเวณฟาร์มสุกรด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้  ผลกาตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 56.1 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 79.8 dB(A(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  4. บริเวณบ้านเขาราม(วัดเขาราม)  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 55.3 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 78.5 dB(A(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

**หมายเหตุ:*ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติส่งเริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าได้ไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าได้ไม่เกิน 115 เดซิเบล(เอ)

  

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณวัดอ่างทอง 2.บริเวณบ้านทุ่งหวัง(บ้านคลองโหนด) 3.บริเวณฟาร์มสุกรด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ 4.บริเวณบ้านเขาราม(วัดเขาราม)
 โดย บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5622139
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]