การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. นากระตาม
 อำเภอ ท่าแซะ
 จังหวัด ชุมพร
 เลขที่ประทานบัตร 28509/15156
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2554

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง   จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณโรงโม่หิน  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24  ชั่วโมง เท่ากับ 59.2 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 88.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณชุมชนบ้านไทรลอด ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 58.4 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 93.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. บริเวณชุมชนบ้านคลองกรูด ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 48.5 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 89.6 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ในระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2554

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง   จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณโรงโม่หิน  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24  ชั่วโมง เท่ากับ 55.5 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 86.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณชุมชนบ้านไทรลอด ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 65.4 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 105.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. บริเวณชุมชนบ้านคลองกรูด ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 48.4 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 82.6 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

 

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณโรงโม่หิน 2บริเวณชุมชนบ้านไทรลอด 3.บริเวณชุมชนบ้านคลองกรูด
 โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5621893
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]