การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. เทศบาลตำบลขุนกระทิง
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด ชุมพร
 เลขที่ประทานบัตร 21590/15250
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดินในปี พ.ศ. 2554
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 29 เมษายน 2554

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน  จำนวน 1 สถานี

 1. จุดบรรจบเขาหอยโข่งกับห้วยนนท์

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) เท่ากับ 7.60 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0 )
  • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น(Turbidity) เท่ากับ 2.664 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด(Total Suspended Solids) เท่ากับ 4.0  mg/l(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดของแข็งทั้งหมด(Total Solids) เท่ากับ 298.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)  
  • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness) เท่ากับ 219.88 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด(Total Iron) เท่ากับ 0.145 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 

 **หมายเหตุ: *มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) แหล่งน้ำประเภท 3
          


 สถานที่ตรวจวัด จุดบรรจบเขาหอยโข่งกับห้วยนนท์
 โดย บริษัท วอร์เตอร์ อินแด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5134962
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]