การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. ทับปริก
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด กระบี่
 เลขที่ประทานบัตร 23951/15406
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2554

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง  จำนวน 5 สถานี

  1. บริเวณโรงโม่ ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 64.5 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณบ้านเขาไฟไหม้  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 50.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 65.1 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. บริเวณวัดในช่อง ผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 68.3 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  4. บริเวณวัดคลองใหญ่ ผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 63.7 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  5. บริเวณบ้านหนองขอน ผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 68.9 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

 

หมายเหตุ: *มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ให้ระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าได้ไม่เกิน 70.0 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าได้ไม่เกิน 115.0 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณโรงโม่ 2.บริเวณบ้านเขาไฟไหม้
 โดย ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนมจันทร์
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5205118
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]