การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. ทุ่งทอง
 อำเภอ หนองบัว
 จังหวัด นครสวรรค์
 เลขที่ประทานบัตร 29533/15675
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณบ้านคลองลำพาด ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.333 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 18 เฮิตร์ซและ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00289 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.476 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 39 เฮิตร์ซและค่าการขจัดเท่ากับ 0.00235 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.397 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ค่าความถี่ค่าความถี่เท่ากับ 20 เฮิตร์ซและค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00357 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  2. บริเวณบ้านประดู่งาม ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.206 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 28 เฮิตร์ซและ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00339 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.222 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 28 เฮิตร์ซและค่าการขจัดเท่ากับ 0.00146 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.365 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ค่าความถี่ค่าความถี่เท่ากับ 24 เฮิตร์ซและค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00310 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 

หมายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านคลองลำพาด 2.บริเวณบ้านประดู่งาม
 โดย กลุ่มที่ปรึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อม
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5330276
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]