การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. ทุ่งทอง
 อำเภอ หนองบัว
 จังหวัด นครสวรรค์
 เลขที่ประทานบัตร 29543/15476
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2554

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง   จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณสถานีอนามัยบ้านเหมืองแร่  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 48.4 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 77.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. บริเวณชุมชนบ้านเหมืองแร่(วัดสหชาติประชาธรรม)  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 49.9 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 94.4 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

 

  • ในระหว่างวันที่ 22-25 มิถุนายน 2554

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง   จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณสถานีอนามัยบ้านเหมืองแร่  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 47.9 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 76.2 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. บริเวณชุมชนบ้านเหมืองแร่(วัดสหชาติประชาธรรม)  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 69.5 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 94.1 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

  • ในระหว่างวันที่ 19-22 ธันวาคม 2554

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง   จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณสถานีอนามัยบ้านเหมืองแร่  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 45.63 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 51.47 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. บริเวณชุมชนบ้านเหมืองแร่(วัดสหชาติประชาธรรม)  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 49.57 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 55.80 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน (พ.ศ.2548)  ให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

              

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณสถานีอนามัยบ้านเหมืองแร่ 2.บริเวณชุมชนบ้านเหมืองแร่(วัดสหชาติประชาธรรม)
 โดย บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5202153
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]