การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. ทุ่งทอง
 อำเภอ หนองบัว
 จังหวัด นครสวรรค์
 เลขที่ประทานบัตร 29543/15476
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554
 รายละเอียด
 
 • ในระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2554

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี

 1. บริเวณสถานีอนามัยบ้านเหมืองแร่  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า ขณะตรวจวัดไม่มีการระเบิดเหมือง เนื่องจากโครงการหยุดการทำเหมืองชั่วคราว
 2. บริเวณชุมชนบ้านเหมืองแร่(วัดสหชาติประชาธรรม)  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า ขณะตรวจวัดไม่มีการระเบิดเหมือง เนื่องจากโครงการหยุดการทำเหมืองชั่วคราว

 

 • ในระหว่างวันที่ 29 มีนาคม  2554

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี

 1. บริเวณสถานีอนามัยบ้านเหมืองแร่  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง 3 แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.91 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 51 เฮิร์ตซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0139 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 6.03 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่หาค่าไม่ได้และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00530 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 3.37 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 73 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00654 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
 2. บริเวณชุมชนบ้านเหมืองแร่(วัดสหชาติประชาธรรม)  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3 แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.699 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 64 เฮิร์ตซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00177 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.191 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่หาค่าไม่ได้ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00006 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.572 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 85 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00112 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)  
 • ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม  2554

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี

 1. บริเวณสถานีอนามัยบ้านเหมืองแร่  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3 แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.27 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 73 เฮิร์ตซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00298 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.635 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 57 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00158 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 3.24 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 64 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00781 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
 2. บริเวณชุมชนบ้านเหมืองแร่(วัดสหชาติประชาธรรม)  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3 แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.635 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 85 เฮิร์ตซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00115 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.254 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่หาค่าไม่ได้ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00019 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.381 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ มากกว่า 100 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00059 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 
 • ในระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน 2554

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี

 1. บริเวณสถานีอนามัยบ้านเหมืองแร่  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ 
 2. บริเวณชุมชนบ้านเหมืองแร่(วัดสหชาติประชาธรรม)  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3 แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.508 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ มากกว่า 100 เฮิร์ตซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00229 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.889 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ มากกว่า 100 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00167 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.699 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 85 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00124 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 
 • ในระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน 2554

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี

 1. บริเวณสถานีอนามัยบ้านเหมืองแร่  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3 แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.826 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 85 เฮิร์ตซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00171 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.191 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ มากกว่า 100 เฮิตร์ซ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00003 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.14 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 64 เฮิตร์ซ และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00316 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
 2. บริเวณชุมชนบ้านเหมืองแร่(วัดสหชาติประชาธรรม)  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3 แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.318 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 85 เฮิร์ตซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00050 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.318 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่หาค่าไม่ได้ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00031 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.508 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ มากกว่า 100 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00084 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

 

 • ในระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน 2554

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี

 1. บริเวณสถานีอนามัยบ้านเหมืองแร่  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3 แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่หาค่าไม่ได้ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00003 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.0635 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่หาค่าไม่ได้ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00003 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.254 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 73 เฮิตร์ซ และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00025 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
 2. บริเวณชุมชนบ้านเหมืองแร่(วัดสหชาติประชาธรรม)  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3 แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.826 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่หาค่าไม่ได้ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00136 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.699 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่หาค่าไม่ได้ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00096 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.52 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่หาค่าไม่ได้และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00208 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
 • ในระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2554

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี

 1. บริเวณสถานีอนามัยบ้านเหมืองแร่  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3 แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.191 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 34 เฮิร์ตซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00003 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.318 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 34 เฮิตร์ซ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00133 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.0635 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่หาค่าไม่ได้ และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00002 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
 2. บริเวณชุมชนบ้านเหมืองแร่(วัดสหชาติประชาธรรม)  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3 แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 4.06 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่หาค่าไม่ได้ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00540 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 14.0 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ มากกว่า 100 เฮิตร์ซ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0227 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 12.7 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่หาค่าไม่ได้และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.0.0169 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
 • ในระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2554

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี

 1. บริเวณสถานีอนามัยบ้านเหมืองแร่  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3 แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 7.62 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 51 เฮิร์ตซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0229 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 10.7 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 64 เฮิตร์ซ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0271 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 6.60 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 51 เฮิตร์ซ และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.0229 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
 2. บริเวณชุมชนบ้านเหมืองแร่(วัดสหชาติประชาธรรม)  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3 แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 2.16 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 26 เฮิร์ตซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0147 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 10.4 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่หาค่าไม่ได้ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00943 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 6.22 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 24 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.0375 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

หมายเหตุ :*มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณสถานีอนามัยบ้านเหมืองแร่ 2.บริเวณชุมชนบ้านเหมืองแร่(วัดสหชาติประชาธรรม)
 โดย บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5330238
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]