การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. วังด้ง
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด กาญจนบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 28470/15572
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน 2554
 รายละเอียด
 
 • ในวันที่ 2 เมษายน 2554

เรื่องผลการตรวจววัดคุณภาพน้ำผิวดิน  จำนวน 1 สถานี

   1. สระน้ำสาธารณะ

 • ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH )เท่ากับ 8.67 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)       
 • ผลจากการตรวจวัดค่าความขุ่น(Turbidity) เท่ากับ 23.5 NTU  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าสารแขวนลอย(Suspended Solids) เท่ากับ 50.0 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตราฐาน) 
 • ผลจากการตรวจวัดค่าปริมาณสารทั้งหมด(Total Solids) เท่ากับ 170 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)     
 • ผลจากการตรวจวัดสารที่ละลายได้ทั้งหมด(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 120 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)               
 • ผลจากการตรวจวัดความกระด้าง(Total Hardness) เท่ากับ 80 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)       
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็ก(Total Iron) เท่ากับ <0.03 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

เรื่องผลการตรวจววัดคุณภาพน้ำใต้ดิน  จำนวน 2 สถานี

   1. บ่อบาดาลของโครงการ

 • ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH )เท่ากับ 7.50 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 7.0-8.5)       
 • ผลจากการตรวจวัดค่าความขุ่น(Turbidity) เท่ากับ 0.60 NTU  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 5 NTU)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าสารแขวนลอย(Suspended Solids) เท่ากับ 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตราฐาน)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าปริมาณสารทั้งหมด(Total Solids) เท่ากับ 523 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)      
 • ผลจากการตรวจวัดสารที่ละลายได้ทั้งหมด(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 521 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 600 mg/l)              
 • ผลจากการตรวจวัดความกระด้าง(Total Hardness) เท่ากับ 300 mg/l as CaCO3 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 300 mg/l as CaCO3 )       
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็ก(Total Iron) เท่ากับ <0.03 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.5 mg/l)

 2. บ่อบาดาลสาธารณะ (บ่อโยก)

 • ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH )เท่ากับ 7.30 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 7.0-8.5)       
 • ผลจากการตรวจวัดค่าความขุ่น(Turbidity) เท่ากับ 1.00 NTU  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 5 NTU)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าสารแขวนลอย(Suspended Solids) เท่ากับ 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตราฐาน)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าปริมาณสารทั้งหมด(Total Solids) เท่ากับ 340 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)      
 • ผลจากการตรวจวัดสารที่ละลายได้ทั้งหมด(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 2337 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 600 mg/l)              
 • ผลจากการตรวจวัดความกระด้าง(Total Hardness) เท่ากับ 255 mg/l as CaCO3 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 300 mg/l as CaCO3 )       
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็ก(Total Iron) เท่ากับ <0.03 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.5 mg/l)
 • ในวันที่ 20 สิงหาคม 2554

เรื่องผลการตรวจววัดคุณภาพน้ำผิวดิน  จำนวน 1 สถานี

   1. สระน้ำสาธารณะ

 • ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH )เท่ากับ 8.60 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)       
 • ผลจากการตรวจวัดค่าความขุ่น(Turbidity) เท่ากับ 22.2 NTU  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าสารแขวนลอย(Suspended Solids) เท่ากับ 59.0 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตราฐาน) 
 • ผลจากการตรวจวัดค่าปริมาณสารทั้งหมด(Total Solids) เท่ากับ 177 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)     
 • ผลจากการตรวจวัดสารที่ละลายได้ทั้งหมด(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 118 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)               
 • ผลจากการตรวจวัดความกระด้าง(Total Hardness) เท่ากับ 88 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)       
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็ก(Total Iron) เท่ากับ <0.03 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

เรื่องผลการตรวจววัดคุณภาพน้ำใต้ดิน  จำนวน 2 สถานี

   1. บ่อบาดาลของโครงการ

 • ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH )เท่ากับ 7.45 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 7.0-8.5)       
 • ผลจากการตรวจวัดค่าความขุ่น(Turbidity) เท่ากับ 0.50 NTU  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 5 NTU)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าสารแขวนลอย(Suspended Solids) เท่ากับ 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตราฐาน)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าปริมาณสารทั้งหมด(Total Solids) เท่ากับ 520 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)      
 • ผลจากการตรวจวัดสารที่ละลายได้ทั้งหมด(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 515 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 600 mg/l)              
 • ผลจากการตรวจวัดความกระด้าง(Total Hardness) เท่ากับ 288 mg/l as CaCO3 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 300 mg/l as CaCO3 )       
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็ก(Total Iron) เท่ากับ <0.03 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.5 mg/l)

 2. บ่อบาดาลสาธารณะ (บ่อโยก)

 • ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH )เท่ากับ 7.34 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 7.0-8.5)       
 • ผลจากการตรวจวัดค่าความขุ่น(Turbidity) เท่ากับ 0.80 NTU  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 5 NTU)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าสารแขวนลอย(Suspended Solids) เท่ากับ 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตราฐาน)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าปริมาณสารทั้งหมด(Total Solids) เท่ากับ 333 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)      
 • ผลจากการตรวจวัดสารที่ละลายได้ทั้งหมด(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 330 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 600 mg/l)              
 • ผลจากการตรวจวัดความกระด้าง(Total Hardness) เท่ากับ 250 mg/l as CaCO3 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 300 mg/l as CaCO3 )       
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็ก(Total Iron) เท่ากับ <0.03 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.5 mg/l)  

หมายเหตุ: *มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2542) เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

มาตรฐานคุณภาพ

น้ำบาดาล

เกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม

เกณฑ์อนุโลมสูงสุด

ความเป็นกรด-ด่าง(pH)

7.0 - 8.5

 6.5 - 9.2

ปริมาณสารแขวนลอย

(Suspended Solids)

 ไม่ได้กำหนด

 ไม่ได้กำหนด

ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลาย

น้ำ(Total Dissolved Solids)

600 mg/l

1,200 mg/l  

ความกระด้างทั้งหมด

(Total Hardness)

 300 mg/l as CaCO3

500 mg/l as CaCO3

ค่าความขุ่น (Turbidity)

5 NTU

20 NTU

ปริมาณเหล็กทั้งหมด

(Total Iron)

0.5 mg/l

1.0 mg/l

ซัลเฟต (Sulfate)

 200 mg/l

 250 mg/l

     

 สถานที่ตรวจวัด 1.สระน้ำสาธารณะ 2.บ่อบาดาลของโครงการ 3.บ่อบาดาลสาธารณะ (บ่อโยก)
 โดย บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5627680
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]