การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. สวาย
 อำเภอ เมืองสุรินทร์
 จังหวัด สุรินทร์
 เลขที่ประทานบัตร 31083/15562
 ลำดับที่ 3
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2551
 รายละเอียด
 

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 1 สถานี

                 1. บริเวณโรงเรียนบ้านพนม ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน พบว่าสามารถตรวจวัดค่า ความเร็วอนุภาคได้ทั้ง 3 แนว ซึ่งในแนวขวางค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.254 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ >100เฮิร์ตซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00028 มิลลิเมตร แนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ0.191 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 85เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00006มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.381มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ >100เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00065มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 

 สถานที่ตรวจวัด 1. บริเวณโรงเรียนบ้านพนม
 โดย บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4865265
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]