การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. หนองโอ่ง
 อำเภอ อู่ทอง
 จังหวัด สุพรรณบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 28487/15550
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2554  

เรื่องผลการตรวจคุณภาพเสียง จำนวน 3 สถานี

 1. บริเวณชุมชนบ้านห้วยหิน  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 53.0 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 79.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

 2. บริเวณขอบแปลงประทานบัตรที่ 28487/15550  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 56.9 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 78.3 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

 3. บริเวณบริเวณบ้านพักคนงานทางด้านใต้ของประทานบัตรที่ 28487/15550
 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 56.5  dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 80.3 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

 

หมายเหตุ: *มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ที่กำหนดให้ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าได้ไม่เกิน 115 เดซิเบล(เอ)
 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณชุมชนบ้านห้วยหิน 2.บริเวณขอบแปลงประทานบัตรที่ 28487/15550 3.บริเวณบริเวณบ้านพักคนงานทางด้านใต้ของประทานบัตรที่ 28487/15550
 โดย บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5202192
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]