การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลตำบลโคกตูม
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด ลพบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 29177/15681
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554
 รายละเอียด
 

  • ในวันที่ 22 มีนาคม 2554

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณวัดเสมาทอง  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.254 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่หาค่าไม่ได้ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0199 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.318มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ มากกว่า 100  เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0265 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.699 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ หาค่าไม่ได้และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00034 มิลลิเมตร
  2. บริเวณบ้านเลขที่ 102 หมู่ 10  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบสัญญาณความสั่นสะเทือนในแกนต่างๆ ดังนี้ แกนขวาง มีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.826 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ได้ 32 เฮิรตซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00372 มิลลิเมตร  แกนตั้ง ตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคได้เท่ากับ 0.318 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 64 เฮิตร์ซ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00043 มิลลิเมตร ส่วนแกนยาว มีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.455 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ได้ 43.0  เฮิรตซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00192 มิลลิเมตร  

หมายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณวัดเสมาทอง 2.บริเวณบ้านเลขที่ 102 หมู่ 10
 โดย บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5330204
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]