การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. นิคมสร้างตนเอง
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด ลพบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 22474/14417
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2554
 รายละเอียด
 
  • ระหว่างวันที่ 6-7 เมษายน 2554

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณห่างจากประทานบัตร 100 เมตร ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 57.8 dB(A)และระดับเสียงสูงสุดเท่ากับ 104.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณห่างจากประทานบัตร 200 เมตร ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 57.7 dB(A)และระดับเสียงสูงสุดเท่ากับ 97.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. บริเวณห่างจากประทานบัตร 500 เมตร ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 56.4 dB(A)และระดับเสียงสูงสุดเท่ากับ 88.7dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

 

หมายเหตุ: *มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ที่กำหนดให้ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าได้ไม่เกิน 115 เดซิเบล(เอ)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณห่างจากประทานบัตร 100 เมตร 2.บริเวณห่างจากประทานบัตร 200 เมตร 3.บริเวณห่างจากประทานบัตร 500 เมตร
 โดย บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5202058
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]