การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. นิคมสร้างตนเอง
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด ลพบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 22474/14417
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 8 เมษายน 2554

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณระยะห่างจากประทานบัตร 100 เมตร ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง 3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 3.41 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 57 เฮิรตซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.20 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 2.40 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ มากกว่า 100 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00578 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 3.52 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ หาค่าไม่ได้และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00883 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย) 
  2. บริเวณระยะห่างจากประทานบัตร 200 เมตร ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง 3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 3.08 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 47 เฮิรตซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00946 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.44 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 39 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00598 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 2.97 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 32 เฮิรตซ์ และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.0146 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย)  
  3. บริเวณระยะห่างจากประทานบัตร 500 เมตร ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากค่าเร็วอนุภาคสูงสุดทั้ง3แนวมีค่าน้อยกว่า 0.254 มิลลิเมตร/วินาที ทำให้เครื่องมือไม่สามารถวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ (อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย)

หมายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณระยะห่างจากประทานบัตร 100 เมตร 2.บริเวณระยะห่างจากประทานบัตร 200 เมตร 3.บริเวณระยะห่างจากประทานบัตร 500 เมตร
 โดย บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5293994
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]