การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. รางบัว
 อำเภอ จอมบึง
 จังหวัด ราชบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 20986/14573
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554
 รายละเอียด
  
  • ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณโรงโม่หิน บริษัท ศรีปฐมอุตสาหกรรม จำกัด ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.02 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 64 เฮิรตซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00223 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.27 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 43 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00347 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 2.98 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 45 เฮิตรซ์และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00326 มิลลิเมตร และค่าความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทาง เท่ากับ 3.13 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าแรงอัดอากาศ เท่ากับ 100 dB(L) (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  2. บริเวณโรงโม่หิน บริษัท ปฐมศิลาสหมิตร จำกัด  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.02 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 14 เฮิรตซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0109 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.635 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 16 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00735 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.953 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 11 เฮิรตซ์และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.0141 มิลลิเมตร และค่าความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทาง เท่ากับ 1.35 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าแรงอัดอากาศ เท่ากับ 109.5 dB(L) (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)  
  • ในวันที่ 29 สิงหาคม 2554

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณโรงโม่หิน บริษัท ศรีปฐมอุตสาหกรรม จำกัด ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง 3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.78 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 51 เฮิรตซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00524 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 3.81 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 64 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00902 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 3.96 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 73 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.0093 มิลลิเมตร และค่าความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทาง เท่ากับ 4.54มิลลิเมตร/วินาที  ค่าแรงอัดอากาศ เท่ากับ 110.0 dB(L) (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  2. บริเวณโรงโม่หิน บริษัท ปฐมศิลาสหมิตร จำกัด ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.27 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 15 เฮิรตซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0318 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.508 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 39 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.000251 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.635 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 22 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00536 มิลลิเมตร และค่าความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทาง เท่ากับ 1.46 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าแรงอัดอากาศ เท่ากับ 106.0 dB(L) (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

หมายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณโรงโม่หิน บริษัท ศรีปฐมอุตสาหกรรม จำกัด 2.บริเวณโรงโม่หิน บริษัท ปฐมศิลาสหมิตร จำกัด
 โดย บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5293681
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]