การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. อ่างหิน
 อำเภอ ปากท่อ
 จังหวัด ราชบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 21083/15912
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2554
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์  2554

เรื่องผลการตรวจคุณภาพเสียง  จำนวน 5 สถานี

  1. บริเวณวัดถ้ำยอดทอง  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 54.80 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 95.7 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 
  2. บริเวณบ้านหนองริ้น  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 63.57 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 106.6 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 
  3. บริเวณวัดเขาถ้ำกุญชร  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 59.37 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 100.2 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 
  4. บริเวณบ้านเขาพระเอก  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 49.1 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 79.7 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 
  5. บริเวณบ้านเขากูบ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 53.47 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 97.6 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 

 

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15(พ.ศ.2540) และมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 29 ธันวาคม 2548  กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A)  และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)


 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณวัดถ้ำยอดทอง 2.บริเวณบ้านหนองริ้น 3.บริเวณวัดเขาถ้ำกุญชร 4.บริเวณบ้านเขาพระเอก 5.บริเวณบ้านเขากูบ
 โดย บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5205276
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]