การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. วังงิ้ว
 อำเภอ ดงเจริญ
 จังหวัด พิจิตร
 เลขที่ประทานบัตร 10841/14251
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554
 รายละเอียด
 
  • ในเดือนเมษายน 2554

พบว่า บริเวณบ่อเหมืองมีน้ำท่วมขัง ทำให้ไม่สามารถระเบิดได้ตามปกติ จึงไม่สามารถวัดค่าความสั่นสะเทือนในบริเวณดังกล่าวได้

  • ในเดือนพฤศจิกายน  2554

พบว่าทางเหมืองไม่สามารถระเบิดได้ เนื่องจากมีน้ำท่วมขังเป็นจำนวนมากจากปัญหาอุทกภัย

หมายเหตุ :*มาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2539  เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.13 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้ 

 สถานที่ตรวจวัด -
 โดย บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอลซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5293671
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]