การตรวจสอบ คุณภาพอากาศ
 อปท. พุคำจาน
 อำเภอ พระพุทธบาท
 จังหวัด สระบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 28101/15413
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554
 รายละเอียด
 
  • ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2554

เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จำนวน 2 สถานี

1.บริเวณโรงเรียนวัดหนองใหญ่ สถานีที่ 1  ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.16 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

2.บริเวณวัดเบญจคีรี สถานีที่ 2 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.15 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

 

  • ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2554

เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จำนวน 2 สถานี

1.บริเวณโรงเรียนวัดหนองใหญ่ สถานีที่ 1  ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.19 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

2.บริเวณวัดเบญจคีรี สถานีที่ 2 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

มาตรฐาน : มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉับับที่ 24 พ.ศ. 2547 ที่กำหนดให้ปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ย 24 ชั่วโมง จะต้องมีปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยทั้งหมด ไม่เกิน 0.330 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณโรงเรียนวัดหนองใหญ่ สถานีที่ 1 2.บริเวณวัดเบญจคีรี สถานีที่ 2
 โดย บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5138966
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]