การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. พุคำจาน
 อำเภอ พระพุทธบาท
 จังหวัด สระบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 28101/15413
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 25 มกราคม  2554

เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพความสั่นสะเทือน จำนวน 3 สถานี

1. บริเวณวัดเบญจคีรี  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.125 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 4.1 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00349 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.327 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 8.3 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.06730  มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.416 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 11 เฮิร์ตและค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.0718 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

2. บริเวณโรงเรียนวัดหนองใหญ่  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.3490 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ น้อยกว่า 1.0 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.08960 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.1110 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 6.9 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00270  มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.0962 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 2.3 เฮิร์ตและค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00687 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

3. บริเวณบ้านบ่อวงคุ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.254 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 9.1 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00431 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.1900 มิลลิเมตร/วินาที ค่าค่าความถี่เท่ากับ 6.5 เฮิตรซ์  และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00399 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.176 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 8.3 เฮิร์ตและค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00312 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 

 

  • ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2554

เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพความสั่นสะเทือน จำนวน 3 สถานี

1. บริเวณวัดเบญจคีรี  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.6640 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 54 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00344 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.0819 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 11 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00157  มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.2760 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 37 เฮิร์ตและค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00048 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

2. บริเวณโรงเรียนวัดหนองใหญ่  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.0317 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ มากกว่า 100 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00002 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.2380 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 73 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00043 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.1430 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 64 เฮิร์ตและค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00057 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

3. บริเวณบ้านบ่อวงคุ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.826 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 73 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00248 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.970 มิลลิเมตร/วินาที ค่าค่าความถี่เท่ากับ 28 เฮิตรซ์  และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00840 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.889 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 64 เฮิร์ตและค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00198 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 

  • ในวันที่ 20 กันยายน 2554

เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพความสั่นสะเทือน จำนวน 3 สถานี

1. บริเวณวัดเบญจคีรี  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.4160 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 61 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00138 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.0744 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 41 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00012  มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.0608 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ค่าความถี่เท่ากับ 37 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00004 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

2. บริเวณโรงเรียนวัดหนองใหญ่  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.508 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 7 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00735 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ มากกว่า 100 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00003 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.826 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 10 เฮิร์ตและค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.01330 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

3. บริเวณบ้านบ่อวงคุ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.635 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 57 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00164 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.508 มิลลิเมตร/วินาที ค่าค่าความถี่หาค่าไม่ได้  และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00062 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.140 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่เท่ากับ 64 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00282 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

หมายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจจับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

ความถี่(เฮิตรซ์)

ความเร็วของอนุภาค(มิลลิเมตร/วินาที)

การขจัด(มิลลิเมตร)

ความถี่(เฮิตรซ์)

ความเร็วของอนุภาค(มิลลิเมตร/วินาที)

การขจัด(มิลลิเมตร)

1

4.7

0.75

21

26.4

0.20

2

9.4

0.75

22

27.6

0.20

3

12.7

0.67

23

28.9

0.20

4

12.7

0.51

24

30.2

0.20

5

12.7

0.40

25

31.4

0.20

6

12.7

0.34

26

32.7

0.20

7

12.7

0.29

27

33.9

0.20

8

12.7

0.25

28

35.2

0.20

9

12.7

0.23

29

36.4

0.20

10

12.7

0.20

30

37.7

0.20

11

13.8

0.20

31

39.0

0.20

12

15.1

0.20

32

40.2

0.20

13

16.3

0.20

33

41.5

0.20

14

17.6

0.20

34

42.7

0.20

15

18.8

0.20

35

44.0

0.20

16

20.1

0.20

36

45.2

0.20

17

21.4

0.20

37

46.5

0.20

18

22.6

0.20

38

47.8

0.20

19

23.9

0.20

39

49.0

0.20

20

25.1

0.20

>40

50.8

0.20

        *มาตรฐานความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน

         *ประกาศกระทรงวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศกิจจานุเบกษา วันที่ 29 ธันวาคม 2548

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณวัดเบญจคีรี 2.บริเวณโรงเรียนวัดหนองใหญ่ 3.บริเวณบ้านบ่อวงคุ
 โดย บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5293829
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]