การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. หน้าพระลาน
 อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ
 จังหวัด สระบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 28609/15567
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2554
 รายละเอียด
 
 • ในเดือนมกราคม 2554

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน จำนวน 4 สถานี

1. น้ำบาดาลชุมชนบ้านหน้าพระลาน 

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.33 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 7.0-8.5)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น( Turbidity) เท่ากับ 0.44 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5 NTU)
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด(Total suspended Solids) เท่ากับ <2.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 895 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ 1200)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้าง (Total Hardness) เท่ากับ 471 mg/l as CaCO3 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด เท่ากับ 500)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ <0.03 mg/l Fe (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 0.5)

2. น้ำบาดาลบ้านคุ้งเขาเขียว

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.77 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 7.0-8.5)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น( Turbidity) เท่ากับ 0.26 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5 NTU)
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด(Total suspended Solids) เท่ากับ <2.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 97 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 600)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้าง (Total Hardness) เท่ากับ 69 mg/l as CaCO3 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 300)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ <0.03 mg/l Fe (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 0.5)

3.น้ำบาดาลบ้านซับชะอม 

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 6.94 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ6.5-9.2)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น( Turbidity) เท่ากับ 0.17 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5 NTU)
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด(Total suspended Solids) เท่ากับ <2.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 589 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 600)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้าง (Total Hardness) เท่ากับ 451 mg/l as CaCO3 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ 500)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ <0.03 mg/l Fe (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 0.5)

4.น้ำบาดาลบ้านสะพานขาว 

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.11 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 7.0-8.5)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น( Turbidity) เท่ากับ 0.23 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5 NTU)
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด(Total suspended Solids) เท่ากับ <2.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 543 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 600)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้าง (Total Hardness) เท่ากับ 447 mg/l as CaCO3 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 300)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.26 mg/l Fe (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 0.5)

 

 • ในวันที่ 22 เดือนกรกฎาคม 2554

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน  จำนวน 4 สถานี

1. น้ำบาดาลชุมชนบ้านหน้าพระลาน 

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 6.78 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน อนุโลมสูงสุด คือ 6.5-9.2)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น( Turbidity) เท่ากับ 0.47 NTU (ไม่เกณฑ์มาตรฐานคือ 5 NTU)
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด(Total suspended Solids) เท่ากับ <2.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 806 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 1200mg/l)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้าง (Total Hardness) เท่ากับ 443 mg/l as CaCO3 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด เท่ากับ 500)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ <0.03 mg/l Fe (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 0.5)

2. น้ำบาดาลบ้านคุ้งเขาเขียว

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.24 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ7.0-8.5)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น( Turbidity) เท่ากับ 0.71 NTU (ไม่เกณฑ์มาตรฐานคือ 5 NTU)
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด(Total suspended Solids) เท่ากับ <2.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 103.0 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 600mg/l)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้าง (Total Hardness) เท่ากับ 83.0 mg/l as CaCO3 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน เท่ากับ 300)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron,Fe) เท่ากับ <0.03 mg/l  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 0.5)

3.น้ำบาดาลบ้านซับชะอม

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 6.67 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน อนุโลมสูงสุดคือ 6.5-9.2)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น( Turbidity) เท่ากับ 0.60 NTU (ไม่เกณฑ์มาตรฐานคือ 5 NTU)
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด(Total suspended Solids) เท่ากับ <2.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 494 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 600mg/l)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้าง (Total Hardness) เท่ากับ 423 mg/l as CaCO3 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด เท่ากับ 500)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron,Fe) เท่ากับ <0.03 mg/l  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 0.5)

4.น้ำบาดาลบ้านสะพานขาว

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 6.85 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ 6.5-9.2)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น( Turbidity) เท่ากับ 2.70 NTU (ไม่เกณฑ์มาตรฐานคือ 5 NTU)
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด(Total suspended Solids) เท่ากับ 4.3 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 455 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ 600 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้าง (Total Hardness) เท่ากับ 448 mg/l as CaCO3 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด เท่ากับ 500)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron,Fe) เท่ากับ 0.1 mg/l  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 0.5)  
 • มาตรฐาน: มาตาฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551

 •  สถานที่ตรวจวัด 1.น้ำบาดาลชุมชนบ้านหน้าพระลาน 2.น้ำบาดาลบ้านคุ้งเขาเขียว 3.น้ำบาดาลบ้านซับชะอม 4.น้ำบาดาลบ้านสะพานขาว
   โดย บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
   รูป
   เอกสารแนบ
   
   

  Visitor Number
  5208984
   

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ::
  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
  75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
  [ที่ตั้งกรมฯ]