การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. นาฝาย
 อำเภอ ภูผาม่าน
 จังหวัด ขอนแก่น
 เลขที่ประทานบัตร 31435/15462
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551
 รายละเอียด
 
 • ในระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2551

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง   จำนวน 7 สถานี

 1. บริเวณบ้านวังผาดำ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 59.4dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 2. บริเวณสำนักสงฆ์ภูถ้ำแกลบ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  เท่ากับ 57.4 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 3. บริเวณบ้านนาฝาย ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 57.1dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 4. บริเวณสองคอน ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  เท่ากับ 52.6dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 5. บริเวณบ้านหนองแห้ว ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 53.4dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 6. บริเวณโรงโม่หิน ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  เท่ากับ 66.7dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 7. บริเวณบ้านทับคล้อ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  เท่ากับ 56.6 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

 

 • ในระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2551

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง   จำนวน 7 สถานี

 1. บริเวณบ้านวังผาดำ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 58.9 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 2. บริเวณสำนักสงฆ์ภูถ้ำแกลบ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  เท่ากับ 57.8 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 3. บริเวณบ้านนาฝาย ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 57.8 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 4. บริเวณสองคอน ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  เท่ากับ 54.3 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 5. บริเวณบ้านหนองแห้ว ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 54.7 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 6. บริเวณโรงโม่หิน ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  เท่ากับ 66.4 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 7. บริเวณบ้านทับคล้อ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  เท่ากับ 57.6 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 • ในระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2551

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง   จำนวน 7 สถานี

 1. บริเวณบ้านวังผาดำ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 58.2 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 2. บริเวณสำนักสงฆ์ภูถ้ำแกลบ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  เท่ากับ 57.8 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 3. บริเวณบ้านนาฝาย ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 56.9 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 4. บริเวณสองคอน ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  เท่ากับ 54.0 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 5. บริเวณบ้านหนองแห้ว ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 54.1dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 6. บริเวณโรงโม่หิน ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  เท่ากับ 65.8 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 7. บริเวณบ้านทับคล้อ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  เท่ากับ 57.3 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

หมายเหตุ:*มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าได้ไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าได้ไม่เกิน 115 เดซิเบล(เอ)

 

 สถานที่ตรวจวัด 1.บ้านวังผาดำ 2.สำนักสงฆ์ภูถ้ำแกลบ 3.บ้านนาฝาย 4.สองคอน 5.บ้านหนองแห้ว 6.โรงโม่หิน 7.บ้านทับคล้อ
 โดย บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท จี อี ซี คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5205114
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]