การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. มิตรภาพ
 อำเภอ มวกเหล็ก
 จังหวัด สระบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 27885/15196
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน 2554
 รายละเอียด
  
 • ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554
 • เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน  จำนวน 1  สถานี

  1. บริเวณห้วยใกล้กับแปลงคำขอประทานบัตรที่ 288/2532 (27873/14710)

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 8.0 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
  • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย ( Suspended Solids) เท่ากับ 7 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งทั้งหมด ( Total Solids) เท่ากับ 325 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 223 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นด่าง (Aikalinity) เท่ากับ 210 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตวจวัดปริมาณคลอไรด์ (Cholride) เท่ากับ 4.7 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส (Manganese) เท่ากับ <0.048 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 1.0 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.01 mg/l Fe (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ในวันที่ 10 สิงหาคม 2554

  เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน  จำนวน 1  สถานี

  1. บริเวณห้วยใกล้กับแปลงคำขอประทานบัตรที่ 288/2532(27873/14710)

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 8.5 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
  • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย ( Suspended Solids) เท่ากับ 161 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)  
  • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งทั้งหมด ( Total Solids) เท่ากับ 296 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 206 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นด่าง (Aikalinity) เท่ากับ 200 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตวจวัดปริมาณคลอไรด์ (Cholride) เท่ากับ 4.2 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส (Manganese) เท่ากับ <0.050 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 1.0 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.084 mg/l Fe (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
                      
    

  หมายเหตุ: * มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) แหล่งน้ำประเภท 3

            แหล่งน้ำประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ

            1) การอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติก่อนและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน

            2) การเกษตร

   


   

   สถานที่ตรวจวัด บริเวณห้วยใกล้กับแปลงคำขอประทานบัตรที่ 288/2532 (27873/14710)
   โดย บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
   รูป
   เอกสารแนบ
   
   

  Visitor Number
  5201144
   

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ::
  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
  75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
  [ที่ตั้งกรมฯ]