การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. เขาหลวง
 อำเภอ วังสะพุง
 จังหวัด เลย
 เลขที่ประทานบัตร 26969/15575
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2551
 รายละเอียด
 
 • ในรอบวันที่ 1 มกราคม- 30 มิถุนายน 2551

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน  จำนวน 13 สถานี

 • ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในพื้นที่เหมือง รายวันรอบ 6 เดือนในพื้นที่เหมือง จำนวน 3 สถานี ได้แก่

1.  บริเวณ Tailing storage facility จุดที่ 1 และ 2. บริเวณ Tailing storage facility จุดที่ 2

 • ผลการตรวจวัดปริมาณไซยาไนด์ (CNFree) มีค่าอยู่ในช่วง <0.004-1.947 mg/l
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู(As) มีค่าอยู่ในช่วง 0.002-0.043 mg/l
 • ผลการตรวจวัดปริมาณทองแดง(Cu) มีค่าอยู่ในช่วง 0.07-48.01 mg/l
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Pb) มีค่าอยู่ในช่วง <0.010-0.045 mg/l
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น(Turbidity)มีค่าอยู่ในช่วง 3.03-180.33 NTU
 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) มีค่าอยู่ในช่วง 7.03-9.92

3.  บริเวณองค์ประกอบน้ำทิ้งกากแร่(Slurry)

 • ผลการตรวจวัดปริมาณไซยาไนด์ (CNFree) มีค่าอยู่ในช่วง <0.004 - 7.488 mg/l
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู(As) มีค่าอยู่ในช่วง 0.005 – 154.399 mg/l
 • ผลการตรวจวัดปริมาณทองแดง(Cu) มีค่าอยู่ในช่วง <0.05 – 105.96 mg/l
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Pb) มีค่าอยู่ในช่วง <0.010 - 0.190 mg/l
 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) มีค่าอยู่ในช่วง 6.82 – 11.11

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในเขตเหมืองแร่ รายเดือน จำนวน 5 สถานี ได้แก่

4.  บริเวณ Waste dump จาก Transition dumping site 5. บริเวณ Waste dump จาก Sulphide site 6. บริเวณ Waste dump จาก Oxide dumping site 7. บ่อรับน้ำบริเวณโดยรอบโรงแต่งแร่และน้ำฝนจากSump โดยรอบขุมเหมือง และ 8. บริเวณบ่อกักเก็บน้ำท้าย Engineered Wetland 

 • ผลการตรวจวัดปริมาณไซยาไนด์อิสระ (CNFree) มีค่าอยู่ในช่วง <0.004 – 0.479 mg/l
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู(As) มีค่าอยู่ในช่วง 0.006 - 0.044 mg/l
 • ผลการตรวจวัดปริมาณทองแดง(Cu) มีค่าอยู่ในช่วง <0.050 – 1.51 mg/l
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Pb) มีค่าอยู่ในช่วง <0.010 - 0.029 mg/l
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น(Turbidity)มีค่าอยู่ในช่วง 17.57 – 55.67 NTU
 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) มีค่าอยู่ในช่วง 7.45 – 8.40
 • ยกเว้นสถานีตรวจวัดบ่อรับน้ำบริเวณโดยรอบโรงแต่งแร่และน้ำฝนจากSump โดยรอบขุมเหมือง ปริมาณไซยาไนด์อิสระ( CN Free) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.039-0.479 mg/l ส่วนสารหนูพบว่ามีค่าอยู่ในช่วงค่า background

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินนอกเขตเหมืองแร่ รายเดือน จำนวน 5 สถานี ได้แก่

9. บริเวณทางน้ำไหลลงห้วยผุก 10. บริเวณบ่อน้ำตื้นในหมู่บ้านนา 11. บริเวณห้วยน้ำฮวยสายหลัก  12. บริเวณบ่อน้ำตื้นในหมู่บ้านนาหนองบง และ13. บริเวณห้วยน้ำฮวยส่วนต้นน้ำ 

 • ผลการตรวจวัดปริมาณไซยาไนด์อิสระ (CNFree) มีค่า <0.004  mg/l
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู(As) มีค่าอยู่ในช่วง 0.00 - 0.062 mg/l (มีค่าแกว่งตัวขึ้นลงอยู่ในช่วงค่า background)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณทองแดง(Cu) มีค่าอยู่ในช่วง <0.050 – 0.14 mg/l (มีค่าแกว่งตัวขึ้นลงอยู่ในช่วงค่า background)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Pb) มีค่าอยู่ในช่วง <0.010 - 0.031 mg/l
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น(Turbidity) มีค่าอยู่ในช่วง 0.63 –570.00 NTU
 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) มีค่าอยู่ในช่วง 6.04 – 8.42

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน  จำนวน 7 สถานี

 • ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินในพื้นที่เหมือง รายสัปดาห์ จำนวน 2 สถานี ได้แก่

1. บริเวณด้านบนของ Tailings storage facility ประมาณ 100 เมตร และ 2. บริเวณ Waste dump  ซึ่งทั้ง 2 สถานีตรวจวัดนี้ พบว่า ไซยาไนด์อิสระ, สารหนู, ทองแดง, ตะกั่ว, ค่าความขุ่น และค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด คือ

 • ผลการตรวจวัดปริมาณไซยาไนด์อิสระ (CNFree) มีค่าอยู่ในช่วง  <0.004 – 0.258 mg/l
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู(As) มีค่าอยู่ในช่วง 0.007 - 0.064 mg/l (อยู่ในช่วงค่า background)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณทองแดง(Cu) มีค่าอยู่ในช่วง <0.050 –2.28 mg/l (อยู่ในช่วงค่า background)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Pb) มีค่าอยู่ในช่วง <0.010 - 0.047 mg/l (อยู่ในช่วงค่า background)
 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) มีค่าอยู่ในช่วง 6.10 – 7.83
  ผลการตรวจวัดปริมาณสารละลายมวลรวม มีค่าอยู่ในช่วง 151 – 293 mg/l
 • ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินในเขตเหมืองแร่ รายเดือน จำนวน 3 สถานี ได้แก่

3. บริเวณด้านล่างของ Engineered wetland  พบว่า ไซยาไนด์อิสระ, สารหนู, ทองแดง, ตะกั่ว, ค่าความขุ่น และค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด คือ

 • ผลการตรวจวัดปริมาณไซยาไนด์อิสระ (CNFree) มีค่าเท่ากับ  <0.004 mg/l
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู(As) มีค่าอยู่ในช่วง 0.009 - 0.033 mg/l (อยู่ในช่วงค่า background)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณทองแดง(Cu) มีค่า เท่ากับ <0.050  mg/l
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Pb) มีค่าอยู่ในช่วง <0.010 - 0.024 mg/l
 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) มีค่าอยู่ในช่วง 7.03 - 8.04
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารละลายมวลรวม มีค่าอยู่ในช่วง 125 – 221 mg/l

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินนอกพื้นที่เหมือง รายเดือน จำนวน 3 สถานี ได้แก่

4. บ่อประปาบาดาลของหมู่บ้านนา 5. บ่อประปาบาดาลของหมู่บ้านนาหนองบง และ6. บ่อประปาบาดาลของหมู่บ้านห้วยผุก ซึ่งทั้ง 3 สถานีตรวจวัดนี้ พบว่า ไซยาไนด์อิสระ, สารหนู, ทองแดง, ตะกั่ว, ค่าความขุ่น และค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด คือ

 • ผลการตรวจวัดปริมาณไซยาไนด์อิสระ (CNFree) มีค่าเท่ากับ  <0.004 -0.006 mg/l
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู(As) มีค่าอยู่ในช่วง 0.010 - 0.061 mg/l (อยู่ในช่วงค่า background)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณทองแดง(Cu) มีค่า เท่ากับ <0.050 – 0.90  mg/l
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Pb) มีค่าอยู่ในช่วง <0.010 - 0.035 mg/l
 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) มีค่าอยู่ในช่วง 6.60 – 8.36
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารละลายมวลรวม มีค่าอยู่ในช่วง 141 – 388 mg/l
 • แต่สารหนูที่บริเวณบ่อประปาบาดาลของหมู่บ้านนา มีค่า 0.061 mg/l ซึ่งอยู่ในช่วงค่า background

เรื่องการตรวจวัดปริมาณไฮโดรเจนไซยาไนด์และไนโตรเจนไดออกไซด์

ผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรเจนไซยาไนด์  จำนวน 4 สถานี ได้แก่

1. บริเวณปากถังละลายแร่

 • ผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรเจนไซยาไนด์ มีค่าอยู่ในช่วง <0.02–0.186มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

2.  บริเวณภายในห้องหลอมทอง

 • ผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรเจนไซยาไนด์ มีค่าเท่ากับ 0.001 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

3. บริเวณปล่องที่ปล่อยอากาศออกจากห้องหลอมทอง   

 • ผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรเจนไซยาไนด์ มีค่าเท่ากับ 0.040 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

4. บริเวณตะแกรงแยกถ่านอุ้มทอง

 • ผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรเจนไซยาไนด์ มีค่าอยู่ในช่วง<0.02-0.22 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

ผลการตรวจวัดปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์ จำนวน 2 สถานี ได้แก่

1. บริเวณภายในห้องหลอมทอง

 • ผลการตรวจวัดปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์ มีค่าเท่ากับ 0.001 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

2. บริเวณปล่องที่ปล่อยอากาศออกจากห้องหลอมทอง   

 • ผลการตรวจวัดปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์ มีค่าเท่ากับ 3.59 ส่วนในล้านส่วน(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 550 ส่วนในล้านส่วน)

 

 • ในระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2551

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 13 สถานี

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในพื้นที่เหมือง รายวัน จำนวน 3 สถานี ได้แก่

1. บริเวณ Tailing storage facility จุดที่ 1 และ 2. บริเวณ Tailing storage facility จุดที่ 2พบว่า ไซยาไนด์อิสระ, สารหนู, ทองแดง, ตะกั่ว, ค่าความขุ่น และค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด คือ

 • ผลการตรวจวัดปริมาณไซยาไนด์ (CNFree) มีค่าอยู่ในช่วง <0.004-1.786 mg/l
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู(As) มีค่าอยู่ในช่วง 0.007-0.033 mg/l
 • ผลการตรวจวัดปริมาณทองแดง(Cu) มีค่าอยู่ในช่วง 0.051-40.09mg/l
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Pb) มีค่าอยู่ในช่วง <0.010-0.038 mg/l
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น(Turbidity)มีค่าอยู่ในช่วง 3.96-421.67NTU
 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) มีค่าอยู่ในช่วง 7.37-10.46

3. บริเวณองค์ประกอบน้ำทิ้งกากแร่(Slurry)

 • ผลการตรวจวัดปริมาณไซยาไนด์ (CNFree) มีค่าอยู่ในช่วง <0.004 – 1.907 mg/l
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู(As) มีค่าอยู่ในช่วง 0.016 –0.033mg/l
 • ผลการตรวจวัดปริมาณทองแดง(Cu) มีค่าอยู่ในช่วง <0.05 –40.10mg/l
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Pb) มีค่าอยู่ในช่วง <0.010 - 0.041 mg/l
 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) มีค่าอยู่ในช่วง 9.81-10.55

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในเขตเหมืองแร่ รายเดือน จำนวน 5 สถานี ได้แก่

4. บริเวณ Waste dump จาก Transition dumping site 5. บริเวณ Waste dump จาก Sulphide site 6. บริเวณ Waste dump จาก Oxide dumping site 7. บ่อรับน้ำบริเวณโดยรอบโรงแต่งแร่และน้ำฝนจากSump โดยรอบขุมเหมือง และ8. บริเวณบ่อกักเก็บน้ำท้าย Engineered Wetland พบว่า ไซยาไนด์อิสระ, สารหนู, ทองแดง, ตะกั่ว, ค่าความขุ่น และค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด คือ

 • ผลการตรวจวัดปริมาณไซยาไนด์อิสระ (CNFree) มีค่าอยู่ในช่วง <0.004 mg/l
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู(As) มีค่าอยู่ในช่วง 0.033 - 0.050 mg/l
 • ผลการตรวจวัดปริมาณทองแดง(Cu) มีค่าอยู่ในช่วง <0.050 mg/l
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Pb) มีค่าอยู่ในช่วง <0.010 mg/l
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น(Turbidity)มีค่าอยู่ในช่วง 17.57 – 55.67 NTU
 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) มีค่าอยู่ในช่วง 7.68 – 8.42
 • ยกเว้นสถานีตรวจวัดบริเวณ Waste dump จาก Transition dumping site ปริมาณไซยาไนด์อิสระ (CNFree) มีค่า 0.006mg/l ค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน                   

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินนอกเขตเหมืองแร่ รายเดือน จำนวน 5 สถานี ได้แก่

9. บริเวณทางน้ำไหลลงห้วยผุก 10. บริเวณบ่อน้ำตื้นในหมู่บ้านนา 11. บริเวณห้วยน้ำฮวยสายหลัก  12. บริเวณบ่อน้ำตื้นในหมู่บ้านนาหนองบง และ13. บริเวณห้วยน้ำฮวยส่วนต้นน้ำ พบว่า ไซยาไนด์อิสระ, สารหนู, ทองแดง, ตะกั่ว, ค่าความขุ่น และค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด คือ

 • ผลการตรวจวัดปริมาณไซยาไนด์อิสระ (CNFree) มีค่า <0.004-0.005  mg/l
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู(As) มีค่าอยู่ในช่วง 0.029 - 0.055 mg/l
 • ผลการตรวจวัดปริมาณทองแดง(Cu) มีค่าอยู่ในช่วง <0.050 mg/l
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Pb) มีค่าอยู่ในช่วง <0.010 mg/l
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น(Turbidity) มีค่าอยู่ในช่วง 1.22 – 552.33 NTU
 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) มีค่าอยู่ในช่วง 6.18 – 8.10

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินรายสัปดาห์  จำนวน 3 สถานี

1. บริเวณด้านบนของ Tailing storage facility ประมาณ 100 เมตร 2. บริเวณด้านล่างของ Tailing storage facility ประมาณ 100 เมตร  และ3. บริเวณ Waste dump พบว่า ไซยาไนด์อิสระ, สารหนู, ทองแดง, ตะกั่ว, ค่าความขุ่น และค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด คือ

 • ผลการตรวจวัดปริมาณไซยาไนด์อิสระ (CNFree) มีค่า <0.004   mg/l
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู(As) มีค่าอยู่ในช่วง 0.041 - 0.059 mg/l
 • ผลการตรวจวัดปริมาณทองแดง(Cu) มีค่าอยู่ในช่วง <0.010 - <0.05 mg/l
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Pb) มีค่าอยู่ในช่วง <0.010 mg/l
 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) มีค่าอยู่ในช่วง 6.65 – 7.23
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนละลายน้ำรวม(TDS) มีค่าอยู่ระหว่าง 108 - 293mg/l
 • ยกเว้นบริเวณด้านล่างของ Tailing storage facility ประมาณ 100 เมตร พบว่าทำการปรับปรุงบ่อ ไม่สามารถเก็บตัวอย่างน้ำได้

3. บริเวณ Waste dump

 • ผลการตรวจวัดค่าปริมาณไซยาไนด์อิสระ(CNFree) เท่ากับ <0.004mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู(As) เท่ากับ 0.051 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณทองแดง(Cu) เท่ากับ <0.010 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Pb) เท่ากับ <0.010mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น(Turbidity) เท่ากับ 108 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) เท่ากับ 6.99 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินรายเดือน จำนวน 4 สถานี

1. บริเวณด้านล่างของ Engineered wetland

 • ผลการตรวจวัดค่าปริมาณไซยาไนด์อิสระ(CNFree) เท่ากับ <0.004mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู(As) เท่ากับ 0.016 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณทองแดง(Cu) เท่ากับ <0.05 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Pb) เท่ากับ <0.010 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) เท่ากับ 7.24 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารละลายทั้งหมด(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 184mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

2. บริเวณบ่อประปาบาดาลของหมู่บ้านนา

 • ผลการตรวจวัดค่าปริมาณไซยาไนด์อิสระ(CNFree) เท่ากับ <0.004mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู(As) เท่ากับ 0.025 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณทองแดง(Cu) เท่ากับ <0.05 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Pb) เท่ากับ <0.010 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) เท่ากับ 7.11 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารละลายทั้งหมด(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 190mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

3. บริเวณบ่อประปาบาดาลของหมู่บ้านนาหนองบง

 • ผลการตรวจวัดค่าปริมาณไซยาไนด์อิสระ(CNFree) เท่ากับ 0.005mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู(As) เท่ากับ 0.022 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณทองแดง(Cu) เท่ากับ <0.05 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Pb) เท่ากับ <0.010 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) เท่ากับ 7.33 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารละลายทั้งหมด(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 183mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

4. บริเวณบ่อประปาบาดาลของหมู่บ้านห้วยผุก

 • ผลการตรวจวัดค่าปริมาณไซยาไนด์อิสระ(CNFree) เท่ากับ <0.004mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู(As) เท่ากับ 0.027 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณทองแดง(Cu) เท่ากับ <0.05 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Pb) เท่ากับ <0.010 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) เท่ากับ 8.30 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารละลายทั้งหมด(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 312 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

เรื่องผลการตรวจวัดปริมาณไซยาไนด์(CNFree) รายวัน

1. องค์ประกอบน้ำทิ้งกากแร่(Slurry)

 • ปริมาณไซยาไนด์มีค่าอยู่ระหว่าง <0.004-1.907 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ2.0mg/l)

2. น้ำผิวดินบริเวณ Tailing storage facility

 • จุดที่1: ปริมาณ CNFree มีค่าอยู่ระหว่าง 0.004-1.786 mg/l
 • จุดที่2: ปริมาณ CNFree มีค่าอยู่ระหว่าง 0.004-1.118 mg

เรื่องการตรวจวัดปริมาณไฮโดรเจนไซยาไนด์ในอากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรเจนไซยาไนด์  จำนวน 2 สถานี ได้แก่

1. บริเวณปากถังละลายแร่

 • ปริมาณไฮโดรเจนไซยาไนด์ มีค่าเท่ากับ 0.0035 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ 2.50mg/l)

2. บริเวณตะแกรงแยกถ่านอุ้มทอง

 • ปริมาณไฮโดรเจนไซยาไนด์ มีค่าเท่ากับ 0.0033 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ 2.50 m.g/l)
   
 สถานที่ตรวจวัด 1.Tailing storage facility 2.Waste dump 3.บ่อรับน้ำบริเวณโรงแต่งแร่และน้ำฝนจาก Sump โดยรอบขุมเหมือง 4.องค์ประกอบน้ำทิ้งกากแร่ (Slurry) 5.บ่อกักเก็บน้ำท้าย Engineered wetland 6.ทางน้ำไหลลงห้วยผุก 7.บ่อน้ำตื้นในหมู่บ้านนา 8.บริเวณจุดตรวจวัดน้
 โดย ศูนย์วิจัยน้ำบาดาล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5290067
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]