การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เขาหลวง
 อำเภอ วังสะพุง
 จังหวัด เลย
 เลขที่ประทานบัตร 26969/15575
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551
 รายละเอียด
 
  •  ในระหว่างวันที่  20-24 พฤษภาคม 2551

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 5 สถานี

  1. บริเวณสำนักงานโครงการ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วของอนุภาคได้ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.9 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 7.1เฮิรตซ์  และค่าระยะขจัดเท่ากับ 1,490 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  2. บริเวณวัดป่านาหนองบง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วของอนุภาคได้ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.52 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 9.7 เฮิรตซ์  และค่าระยะขจัดเท่ากับ 674 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  3. บริเวณบ้านใกล้สวนยาง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วของอนุภาคได้ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 2.03 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 3.3 เฮิรตซ์  และค่าระยะขจัดเท่ากับ 734  มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  4. บริเวณสาธารณสุขมูลฐานชุมชน ม.3 บ้านนาหนองบง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วของอนุภาคได้ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 3.81 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 2 เฮิรตซ์  และค่าระยะขจัดเท่ากับ 965  มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  5. บริเวณข้างอ่างเก็บน้ำด้านล่าง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วของอนุภาคได้ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.52 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 20 เฮิรตซ์  และค่าระยะขจัดเท่ากับ 1,250  มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

 

หมายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด 1.สำนักงานโครงการ 2.วัดป่านาหนองบง 3.บ้านใกล้สวนยาง 4.สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ม.3 บ้านนาหนองบง 5.ข้างอ่างเก็บน้ำด้านล่าง
 โดย ศูนย์วิจัยน้ำบาดาล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5328821
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]