การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
 อำเภอ เมืองชลบุรี
 จังหวัด ชลบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 21372/15606
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2555
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 27 เมษายน 2555

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ทั้ง 3 แนว คือ แนวดิ่ง มีค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.445 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ 57 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด 0.00164 มิลลิเมตร ในแนวแกนยาว มีค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ มากกว่า 100 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด 0.00003 มิลลิเมตร และในแนวขวาง มีค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.0635มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ หาไม่ได้ และค่าการขจัด 0.00003 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  2. บริเวณบ้านชากพุดซา ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ทั้ง 3 แนว คือ แนวดิ่ง มีค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.445 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ 57 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด 0.00164 มิลลิเมตร ในแนวแกนยาว มีค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ หาไม่ได้ และค่าการขจัด 0.00003 มิลลิเมตร และในแนวขวาง มีค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.191 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ 34 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด 0.00003 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  • ในวันที่ 27 เมษายน 2555

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ทั้ง 3 แนว คือ แนวดิ่ง มีค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.508 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ 57 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด 0.00161 มิลลิเมตร ในแนวแกนยาว มีค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.254 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ 47 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด 0.00028มิลลิเมตร และในแนวขวาง มีค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.0699 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ 57 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด 0.00208 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  2. บริเวณบ้านชากพุดซา ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากค่าความเเร็วอนุภาคมีค่าต่ำกว่า 0.254มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่และระยะการขจัดไม่สามารถระบุค่าที่เกิดขึ้นได้ จนเครื่องมือตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนไม่สามารถตรวจจับคลื่นความสั่นสะเทือนได้

หมายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจจับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 2.บริเวณบ้านชากพุดซา
 โดย บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5330408
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]