การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. ไทยอุดม
 อำเภอ คลองหาด
 จังหวัด สระแก้ว
 เลขที่ประทานบัตร 29958/15518
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 26 เมษายน 2554

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 5 สถานี

  1. บริเวณบ้านวังใหม่  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากว่าค่าความเร็วอนุภาคมีค่า <0.254 มิลลิเมตร/วินาที (ซึ่งค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)  
  2. บริเวณบ้านไทรทอง  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากว่าค่าความเร็วอนุภาคมีค่า <0.254 มิลลิเมตร/วินาที (ซึ่งค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  3. บริเวณบ้านหนองตะเคียน  พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากว่าค่าความเร็วอนุภาคมีค่า <0.254 มิลลิเมตร/วินาที(ซึ่งค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  4. บริเวณบ้านซับน้อย  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าในแนวขวาง ค่าความเร็วอนุภาคมีค่า 0.318 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ เท่ากับ 10 เฮิตร์ซ ค่าการขจัด เท่ากับ 0.00450 มิลลิเมตร ในด้านแนวตั้ง ความเร็วอนุภาคมีค่าเท่ากับ 0.445 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ เท่ากับ 10 เฮิตร์ซ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00660 มิลลเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.508 มิลลิเมตร ค่าความถี่เท่ากับ 12 เฮิตร์ซ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00676 มิลลิเมตร  (ซึ่งค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)    
  5. บริเวณวัดถ้ำเขาภูหีบ  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าในแนวขวาง ค่าความเร็วอนุภาคมีค่า 0.318 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ เท่ากับ 12 เฮิตร์ซ ค่าการขจัด เท่ากับ 0.00326 มิลลิเมตร ในด้านแนวตั้ง ความเร็วอนุภาคมีค่าเท่ากับ 0.953 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ เท่ากับ 8 เฮิตร์ซ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0178 มิลลเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.381 มิลลิเมตร ค่าความถี่เท่ากับ 12 เฮิตร์ซ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00397 มิลลิเมตร  (ซึ่งค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)      

 

หมายเหตุ :*มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านวังใหม่ 2.บริเวณบ้านไทรทอง 3.บริเวณบ้านหนองตะเคียน 4.บริเวณบ้านซับน้อย 5.บริเวณวัดถ้ำเขาภูหีบ
 โดย บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5330336
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]