การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. บางพระ
 อำเภอ ศรีราชา
 จังหวัด ชลบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 21400/15786
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน พ.ศ.2555
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 27 มกราคม 2555

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณบ้านผู้ใหญ่บ้าน เลขที่6/2 ม.11 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ทั้ง 3 แนว คือ แนวดิ่ง มีค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.762 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ 37 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด 0.00340 มิลลิเมตร ในแนวแกนยาว มีค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 1.16 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ 21 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด 0.00788 มิลลิเมตร และในแนวขวาง มีค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.905 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ 15 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด 0.00857 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  2. บริเวณบ้านเลขที่ 13/1 ม.11 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ทั้ง 3 แนว คือ แนวดิ่ง มีค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.730 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ 22 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด 0.00477 มิลลิเมตร ในแนวแกนยาว มีค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 1.05 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ 18 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด 0.00962 มิลลิเมตร และในแนวขวาง มีค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 1.24 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ 16 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด 0.0114 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  • ในวันที่ 30 เมษายน 2555

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณบ้านผู้ใหญ่บ้าน เลขที่ 6/2 ผลการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการระเบิดหิน พบว่าไม่สามารถวัดความสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง 3 ทิศทาง มีค่าน้อยกว่า 0.130 ทำให้เครื่องมืดวัดความสั่นสะเทือนตรวจวัดไม่ได้(ค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด)
  2. บริเวณบ้านเลขที่ 123/1  ผลการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการระเบิดหิน พบว่าไม่สามารถวัดความสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง 3 ทิศทาง มีค่าน้อยกว่า 0.130 ทำให้เครื่องมืดวัดความสั่นสะเทือนตรวจวัดไม่ได้(ค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด)

หมายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจจับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

ความถี่(เฮิตรซ์)

ความเร็วของอนุภาค(มิลลิเมตร/วินาที)

การขจัด(มิลลิเมตร)

ความถี่(เฮิตรซ์)

ความเร็วของอนุภาค(มิลลิเมตร/วินาที)

การขจัด(มิลลิเมตร)

1

4.7

0.75

21

26.4

0.20

2

9.4

0.75

22

27.6

0.20

3

12.7

0.67

23

28.9

0.20

4

12.7

0.51

24

30.2

0.20

5

12.7

0.40

25

31.4

0.20

6

12.7

0.34

26

32.7

0.20

7

12.7

0.29

27

33.9

0.20

8

12.7

0.25

28

35.2

0.20

9

12.7

0.23

29

36.4

0.20

10

12.7

0.20

30

37.7

0.20

11

13.8

0.20

31

39.0

0.20

12

15.1

0.20

32

40.2

0.20

13

16.3

0.20

33

41.5

0.20

14

17.6

0.20

34

42.7

0.20

15

18.8

0.20

35

44.0

0.20

16

20.1

0.20

36

45.2

0.20

17

21.4

0.20

37

46.5

0.20

18

22.6

0.20

38

47.8

0.20

19

23.9

0.20

39

49.0

0.20

20

25.1

0.20

>40

50.8

0.20

        *มาตรฐานความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน

        *ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศกิจจานุเบกษา วันที่ 29 ธันวาคม 2548

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านผู้ใหญ่บ้าน เลขที่ 6/2 2.บริเวณบ้านเลขที่ 123/1
 โดย บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5330446
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]