การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. หนองข้างคอก
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด ชลบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 21357/15467
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจสอบการวัดแรงสั่นสะเทือน พ.ศ.2555
 รายละเอียด
 
  •  ในเดือนมกราคม 2555

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน  จำนวน 2 สถานี 

    1. บริเวณบ้านสวนน้ำตก (หลังที่อยู่ใกล้สุดด้านทิศตะวันออก) ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า ค่าความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทาง คือ 1.27 มิลลิเมตร/วินาที แรงอัดอากาศ เท่ากับ 0.00772 dB(L)ความถี่ เท่ากับ 28 เฮิตร์ซ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 
    2. บริเวณทางด่วนพิเศษ กรุงเทพ-ชลบุรี  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า พบว่า ค่าความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทาง คือ 1.02 มิลลิเมตร/วินาที แรงอัดอากาศ เท่ากับ 0.00890 dB(L)ความถี่ เท่ากับ 18 เฮิตร์ซ 100 dB(L) (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 

 

  •  ในวันที่ 3 กันยายน 2555

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน  จำนวน 2 สถานี 

    1. บริเวณบ้านสวนน้ำตก (หลังที่อยู่ใกล้สุดด้านทิศตะวันออก) ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดทั้ง 3 ทิศทาง ได้แก่ ในแนวขวางมีความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 0.875 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ เท่ากับ 18 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00254 มิลลิเมตร/วินาที ในแนวแกนตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเท่ากับ 0.258 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ เท่ากับ 11 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00142 มิลลิเมตร/วินาที และในแนวแกนยาว ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเท่ากับ 0.702 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ เท่ากับ 12 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00214 มิลลิเมตร/วินาที และค่าความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทาง คือ 1.35 มิลลิเมตร/วินาที แรงอัดอากาศ เท่ากับ 100 dB(L) (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 
    2. บริเวณทางด่วนพิเศษ กรุงเทพ-ชลบุรี  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดทั้ง 3 ทิศทาง ได้แก่ ในแนวขวางมีความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 0.985 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ เท่ากับ 20เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00218 มิลลิเมตร/วินาที ในแนวแกนตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเท่ากับ 1.02 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ เท่ากับ 28 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00221 มิลลิเมตร/วินาที และในแนวแกนยาว ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเท่ากับ 0.750 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ เท่ากับ 23 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00316 มิลลิเมตร/วินาที และค่าความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทาง คือ 1.32 มิลลิเมตร/วินาที แรงอัดอากาศ เท่ากับ 100 dB(L) (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 

หมายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านสวนน้ำตก 2.บริเวณทางด่วนพิเศษ กรุงเทพ-ชลบุรี
 โดย บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5330299
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]