การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลตำบลบ้านมุง
 อำเภอ เนินมะปราง
 จังหวัด พิษณุโลก
 เลขที่ประทานบัตร 30270/15159
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพแรงสั่นสะเทือน ปี พ.ศ.2555
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 19-20 เดือนเมษายน 2555

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน  จำนวน 2 สถานี 

  1. บริเวณโรงโม่ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดทั้ง 3 ทิศทาง ได้แก่ ในแนวขวางมีความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 0.950 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ เท่ากับ 3 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.007 มิลลิเมตร/วินาที ในแนวแกนตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเท่ากับ 0.800 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่  เท่ากับ 1 เฮิตร์ซและค่าการขจัด เท่ากับ 0.006 มิลลิเมตร/วินาที และในแนวแกนยาว ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเท่ากับ 0.400 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ เท่ากับ 2 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.000 มิลลิเมตร/วินาที(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 
  2. บริเวณบ้านหนองขาหยั่ง  พบว่า สามารถวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดทั้ง 3 ทิศทาง ได้แก่ ในแนวขวางมีความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 0.350 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ เท่ากับ 1 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.002 มิลลิเมตร/วินาที ในแนวแกนตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเท่ากับ 0.300 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่  เท่ากับ 2 เฮิตร์ซและค่าการขจัด เท่ากับ 0.002 มิลลิเมตร/วินาที และในแนวแกนยาว ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเท่ากับ 0.170 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ เท่ากับ 2 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.000 มิลลิเมตร/วินาที(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 
  3. บริเวณวัดบ้านใหม่ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า ไม่สามารถวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดทั้ง 3 ทิศทาง มีค่าน้อยกว่า 0.254 มิลลิเมตร/วินาที (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  4. บริเวณโรงเรียนวัดบ้านมุง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า ไม่สามารถวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดทั้ง 3 ทิศทาง มีค่าน้อยกว่า 0.254 มิลลิเมตร/วินาที (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

หมายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านมุง 2.บริเวณโรงโม่ 3.บริเวณบ้านใหม่สามัคคี 4.บริเวณบ้านหนองขาหยั่ง
 โดย ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5330368
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]