การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เขาหลวง
 อำเภอ วังสะพุง
 จังหวัด เลย
 เลขที่ประทานบัตร 26973/15560
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551
 รายละเอียด
 
 • ในระหว่างวันที่ 6-15 พฤษภาคม 2551

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง   จำนวน 10 สถานี

 1. บริเวณโรงประกอบโลหะกรรม ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 77.12 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 2. บริเวณโรงประกอบโลหะกรรม ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  เท่ากับ 68.48 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 3. บริเวณโรงประกอบโลหะกรรม ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 66.26 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 4. บริเวณโรงประกอบโลหะกรรม ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  เท่ากับ 64.95 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 5. บริเวณขุมเหมือง ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 43.60 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 6. บริเวณเขตประทานบัตรทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  เท่ากับ 65.28 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 7. บริเวณเขตประทานบัตรทิศตะวันออก ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  เท่ากับ 60.06 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 8. บริเวณเขตประทานบัตรทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 61.14 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 9. บริเวณเขตประทานบัตรทิศใต้ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 57.69 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 10. บริเวณขุมเหมืองเปิดใหม่ด้านทิศตะวันออก ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 53.80 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

 

 • ในระหว่างวันที่ 22 กันยายน - 1 ตุลาคม 2551

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง  จำนวน 10 สถานี

 1. บริเวณโรงประกอบโลหะกรรม(ข้างป้อมบดหิน)  ผลการตรวจวัดค่าระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 55.5 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 2. บริเวณโรงประกอบโลหะกรรม  ผลการตรวจวัดค่าระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 69.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 3. บริเวณโรงประกอบโลหะกรรม  ผลการตรวจวัดค่าระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 63.4 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 4. บริเวณโรงประกอบโลหะกรรม  ผลการตรวจวัดค่าระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 69.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 5. บริเวณขุมเหมืองเก่า  ผลการตรวจวัดค่าระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 48.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 6. บริเวณเขตประทานบัตรทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ผลการตรวจวัดค่าระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 64.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 7. บริเวณเขตประทานบัตรทิศตะวันออก  ผลการตรวจวัดค่าระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 57.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 8. บริเวณเขตเลขที่ประทานบัตรทิศตะวันออกเฉียงใต้  ผลการตรวจวัดค่าระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 57.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 9. บริเวณเขตประทานบัตรทิศใต้  ผลการตรวจวัดค่าระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 58.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 10. บริเวณขุมเหมืองเปิดใหม่ด้านทิศตะวันออก  ผลการตรวจวัดค่าระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 57.2 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
                        

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15 (พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)


 สถานที่ตรวจวัด 1.-4.โรงประกอบโลหะกรรม 5. ขุมเหมือง 6.เขตประทานบัตรทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 7.เขตประทานบัตรทิศตะวันออก 8.เขตประทานบัตรทิศตะวันออกเฉียงใต้ 9.บเขตประทานบัตรทิศใต้ 10.ขุมเหมืองเปิดใหม่ด้านทิศตะวันออก
 โดย ศูนย์วิจัยน้ำบาดาล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5205087
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]