การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลตำบลป่าแงะ
 อำเภอ ป่าแดด
 จังหวัด เชียงราย
 เลขที่ประทานบัตร 31103/15287
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน ปี พ.ศ.2555
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 24-26 เดือนเมษายน 2555

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน  จำนวน 4 สถานี 

  1. บริเวณโรงโม่ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดทั้ง 3 ทิศทาง ได้แก่ ในแนวขวางมีความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 0.776 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ เท่ากับ 9.1 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00777 มิลลิเมตร/วินาที ในแนวแกนตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเท่ากับ 0.752 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่  เท่ากับ 10.2 เฮิตร์ซและค่าการขจัด เท่ากับ 0.008 มิลลิเมตร/วินาที และในแนวแกนยาว ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเท่ากับ 0.752 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ เท่ากับ 10.2 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00829 มิลลิเมตร/วินาที(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 
  2. บริเวณวัดถ้ำผาจรุย  พบว่า สามารถวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดทั้ง 3 ทิศทาง ได้แก่ ในแนวขวางมีความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 1.108 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ เท่ากับ 9.2 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.01695 มิลลิเมตร/วินาที ในแนวแกนตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเท่ากับ 0.949 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่  เท่ากับ 10.2 เฮิตร์ซและค่าการขจัด เท่ากับ 0.01502 มิลลิเมตร/วินาที และในแนวแกนยาว ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเท่ากับ 0.949 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ เท่ากับ 10.2 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.01511 มิลลิเมตร/วินาที(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 
  3. บริเวณวัดบ้านก๊อ  พบว่า สามารถวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดทั้ง 3 ทิศทาง ได้แก่ ในแนวขวางมีความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ0.131 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ เท่ากับ 9.3 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00250 มิลลิเมตร/วินาที ในแนวแกนตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเท่ากับ 0.163 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่  เท่ากับ 10.9 เฮิตร์ซและค่าการขจัด เท่ากับ 0.00183 มิลลิเมตร/วินาที และในแนวแกนยาว ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเท่ากับ 0.160 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ เท่ากับ 10.9 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00190 มิลลิเมตร/วินาที(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 
  4. บริเวณบ้านสันปูเลย  พบว่า สามารถวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดทั้ง 3 ทิศทาง ได้แก่ ในแนวขวางมีความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 0.370 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ เท่ากับ 9.2 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00171 มิลลิเมตร/วินาที ในแนวแกนตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเท่ากับ 0.597 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่  เท่ากับ 10.4 เฮิตร์ซและค่าการขจัด เท่ากับ 0.00211 มิลลิเมตร/วินาที และในแนวแกนยาว ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเท่ากับ 0.597 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ เท่ากับ 100.4 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00213 มิลลิเมตร/วินาที(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 

หมายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณโรงโม่ 2.บริเวณวัดถ้ำผาจรุย 3.บริเวณวัดบ้านก๊อ 4.บริเวณบ้านสันปูเลย
 โดย บริษัท พี.เอส.พี. ไมนิ่งแอนด์เอ็นวิรอนเม้นทอลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5330262
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]