การตรวจสอบ คุณภาพอากาศ
 อปท. เเม่ตื่น
 อำเภอ เเม่ระมาด
 จังหวัด ตาก
 เลขที่ประทานบัตร 30783/15877
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พ.ศ.2555
 รายละเอียด
 

   ในระหว่างวันที่ 22-25 มีนาคม 2555

เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณสำนักงานของโครงการ 

       - ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม(TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.206 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

       - ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.069 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

  2. บริเวณบ้านห้วยมะขามหมู่ที่ 3 (กลุ่มบ้านโบแก่)

       - ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม(TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.181 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

       - ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.062 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

       

  3. บริเวณกลุ่มบ้านเรือนราษฎรทางด้านทิศตะวันตกเฉืองเหนือระยะ 200 เมตร

       - ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม(TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.188 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

       - ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.068 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

   ในระหว่างวันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2555

เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณสำนักงานของโครงการ 

       - ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม(TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.121 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) และปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.042 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

  2. บริเวณบ้านห้วยมะขามหมู่ที่ 3 (กลุ่มบ้านโบแก่)

       - ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม(TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.099 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)และปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.038 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

       

  3. บริเวณกลุ่มบ้านเรือนราษฎรทางด้านทิศตะวันตกเฉืองเหนือระยะ 200 เมตร

       - ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม(TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.104 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) และปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.046 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)      

**หมายเหตุ**มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) กำหนดให้ปริมาณฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าไม่เกิน 0.330 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, ปริมาณฝุ่นละอองเล็ก (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าไม่เกิน 0.2 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  และค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ของ SO2 ไม่เกิน 0.78 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ NO2 ไม่เกิน 0.32 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณสำนักงานของโครงการ 2.บริเวณบ้านห้วยมะขามหมู่ที่ 3 (กลุ่มบ้านโบแก่) 3.บริเวณกลุ่มบ้านเรือนราษฎรทางด้านทิศตะวันตกเฉืองเหนือระยะ 200 เมตร
 โดย บริษัท ไมนิ่ง เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนต์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5208599
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]