การตรวจสอบ คุณภาพอากาศ
 อปท. ป่ามะม่วง
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด ตาก
 เลขที่ประทานบัตร 30768/15971
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พ.ศ.2554
 รายละเอียด
 

   ในระหว่างวันที่ 26 เมษายน 2554

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณโรงโม่หินโครงการ ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.256 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

  2.  บริเวณบ้านปางสา ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.149 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

 

   **หมายเหตุ**มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่ง   แวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) กำหนดให้บริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วดมง มีค่าได้ไม่เกิน 0.330 ม ลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณโรงโม่หินโครงการ 2.บริเวณบ้านปางสา
 โดย บริษัท ไมนิ่ง เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนต์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5202186
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]