การตรวจสอบ คุณภาพอากาศ
 อปท. เทศบาลตำบลเเม่เมาะ
 อำเภอ แม่เมาะ
 จังหวัด ลำปาง
 เลขที่ประทานบัตร 27486/14818
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พ.ศ.2555
 รายละเอียด
 
  • ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2555

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 5 สถานี
1. บริเวณสถานีตรวจอากาศหลัก ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.133 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร  และปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 1 ไมครอน เท่ากับ 0.081  มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
2. บริเวณสถานีบ้านแม่จาง ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.090 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร  และปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 1 ไมครอน เท่ากับ 0.072 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
3. บริเวณสถานีบ้านสบป้าด ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.096 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 1 ไมครอน เท่ากับ 0.071 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
4. บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำช้างเผือก ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.077 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
5. บริเวณป้อมยามหลังโรงไฟฟ้าหน่วยที่4-13 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.127 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

หมายเหตุ: *มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป กำหนดให้ปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชัวโมง มีค่าได้ไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร


 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณสถานีตรวจอากาศหลัก 2.บริเวณสถานีบ้านแม่จาง 3.บริเวณสถานีบ้านสบป้าด 4.บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำช้างเผือก 5.บริเวณป้อมยามหลังโรงไฟฟ้าหน่วยที่4-13
 โดย ฝ่ายสิ่งแวดล้อทโครงการ การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5138911
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]