การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. เทศบาลเมืองปรกฟ้า
 อำเภอ อ.เกาะจันทร์
 จังหวัด ชลบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 33188/15976
 ลำดับที่ 56
 เรื่อง ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ใน พ.ศ.2556
 รายละเอียด
 
 • ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2556

เรื่องผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 8 สถานี

1. บริเวณอ่างเก็บน้ำสระตาพรหม

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.37(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 4 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 140 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 86 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ น้อยกว่า 1.85  NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลของปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.315 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณทองแดง(Copper) เท่ากับ น้อยกว่า 0.03 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.1 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณนิกเกิล(Nickel) เท่ากับ น้อยกว่า 0.04 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.1 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส(Manganese) เท่ากับ 0.048 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.1 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแคดเมียม(Cadmium) เท่ากับ น้อยกว่า 0.001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 0.05 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู(Arsenic) เท่ากับ 0.005 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.01 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณhexavalent chromium เท่ากับ 0.002 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.05 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Lead) เท่ากับ น้อยกว่า 0.01 mg/l (เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ น้อยกว่า 0.05 mg/l)
 • ผลของปริมาณปรอททั้งหมด (Total Mercury) เท่ากับ น้อยกว่า 0.0005 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ น้อยกว่า 0.001 mg/l)

2. บริเวณสระเก็บน้ำกรมพัฒนาที่ดิน

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 6.39(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 855 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 265 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 19 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ น้อยกว่า 1.232 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลของปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 37.214 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณทองแดง(Copper) เท่ากับ 0.056 mg/ (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.1 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณนิกเกิล(Nickel) เท่ากับ น้อยกว่า 0.04 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.1 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส(Manganese) เท่ากับ 0.281 mg/l(เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.1 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแคดเมียม(Cadmium) เท่ากับ น้อยกว่า 0.001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 0.05 mg/l) 
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู(Arsenic) เท่ากับ 0.003 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.01 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณhexavalent chromium เท่ากับ 0.027 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.05 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Lead) เท่ากับ น้อยกว่า 0.01 mg/l (เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.05 mg/l)
 • ผลของปริมาณปรอททั้งหมด (Total Mercury) เท่ากับ 0.0009 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.002 mg/l)

3. บริเวณบ่อเก็บขังน้ำ "บ3"

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 6.48(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 25.5 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 190 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 98 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ น้อยกว่า 33.2 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลของปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 2.755 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณทองแดง(Copper) เท่ากับ น้อยกว่า 0.03 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.1 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณนิกเกิล(Nickel) เท่ากับ น้อยกว่า 0.04 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.1 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส(Manganese) เท่ากับ 0.126 mg/l(เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.1 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแคดเมียม(Cadmium) เท่ากับ น้อยกว่า 0.001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 0.05 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู(Arsenic) เท่ากับ 0.0006 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.01 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณhexavalent chromium เท่ากับ 0.006 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.05 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Lead) เท่ากับ น้อยกว่า 0.01 mg/l (เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.05 mg/l)
 • ผลของปริมาณปรอททั้งหมด (Total Mercury) เท่ากับ น้อยกว่า 0.0005 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.002 mg/l)

4. บริเวณห้วยเสือแพะ

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 6.60 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 34.5 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 152 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 95 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ น้อยกว่า 49.1 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลของปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 2.223 mg/l ((ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณทองแดง(Copper) เท่ากับ น้อยกว่า 0.03 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.1 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณนิกเกิล(Nickel) เท่ากับ น้อยกว่า 0.04 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.1 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส(Manganese) เท่ากับ 0.650 mg/l (เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.1 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแคดเมียม(Cadmium) เท่ากับ น้อยกว่า 0.001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 0.05 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู(Arsenic) เท่ากับ 0.0009 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.01 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณhexavalent chromium เท่ากับ 0.022 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.05 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Lead) เท่ากับ น้อยกว่า 0.01 mg/l (เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.05 mg/l)
 • ผลของปริมาณปรอททั้งหมด (Total Mercury) เท่ากับ น้อยกว่า 0.002 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.002 mg/l)

5. บริเวณสระน้ำบ้านทับบริบรูณ์

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.47 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 14 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 126 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 83 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ น้อยกว่า 17.5 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลของปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.951 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณทองแดง(Copper) เท่ากับ น้อยกว่า 0.03 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.1 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณนิกเกิล(Nickel) เท่ากับ น้อยกว่า 0.04 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.1 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส(Manganese) เท่ากับ 0.073 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.1 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแคดเมียม(Cadmium) เท่ากับ น้อยกว่า 0.001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 0.05 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู(Arsenic) เท่ากับ 0.0007 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.01 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณhexavalent chromium เท่ากับ 0.007 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.05 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Lead) เท่ากับ น้อยกว่า 0.01 mg/l (เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.05 mg/l)
 • ผลของปริมาณปรอททั้งหมด (Total Mercury) เท่ากับ น้อยกว่า 0.0005 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.002 mg/l)

6.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านเลขที่ 99 หมู่ 3

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.58 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 227 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 14.5 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 227 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ น้อยกว่า 9.6 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลของปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.391 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณทองแดง(Copper) เท่ากับ น้อยกว่า 0.03 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.1 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณนิกเกิล(Nickel) เท่ากับ น้อยกว่า 0.04 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.1 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส(Manganese) เท่ากับ 0.085 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.1 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแคดเมียม(Cadmium) เท่ากับ น้อยกว่า 0.001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 0.05 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู(Arsenic) เท่ากับ 0.0003 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.01 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณhexavalent chromium เท่ากับ 0.014 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.05 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Lead) เท่ากับ น้อยกว่า 0.01 mg/l (เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.05 mg/l)
 • ผลของปริมาณปรอททั้งหมด (Total Mercury) เท่ากับ น้อยกว่า 0.0005 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.002 mg/l)

 

 

เรื่องผลการตรวจคุณภาพน้ำใต้ดิน จำนวน 2 สถานี

1. บริเวณบ่อบาดาลบ้านทับบริบรูณ์

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.59 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 7.0-8.5)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 0.5 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 274 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 600 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 139 mg/l as CaCO3 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 300 mg/l as CaCO3 )
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 0.47 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5 NTU)
 • ผลของปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.200 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 0.5 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณทองแดง(Copper) เท่ากับ น้อยกว่า 0.03 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.5 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณนิกเกิล(Nickel) เท่ากับ น้อยกว่า 0.04 mg/l(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส(Manganese) เท่ากับ 0.097 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 0.3 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแคดเมียม(Cadmium) เท่ากับ น้อยกว่า 0.01 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 0.01 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู(Arsenic) น้อยกว่า 0.0003 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 0.05 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณhexavalent chromium เท่ากับ 0.002 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Lead) เท่ากับ น้อยกว่า 0.05 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 0.05 mg/l)
 • ผลของปริมาณปรอททั้งหมด (Total Mercury) เท่ากับ น้อยกว่า 0.0001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 0.001 mg/l)

2. บริเวณบ่อบาดาลสวนมะม่วงโชคอนันต์

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.89 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 7.0-8.5)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 0.5 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 296 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 600 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 97 mg/l as CaCO3 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 300 mg/l as CaCO3 )
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 0.25 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5 NTU)
 • ผลของปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.117 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 0.5 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณทองแดง(Copper) เท่ากับ น้อยกว่า 0.03 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.5 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณนิกเกิล(Nickel) เท่ากับ น้อยกว่า 0.04 mg/l(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส(Manganese) เท่ากับ 0.066 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 0.3 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแคดเมียม(Cadmium) เท่ากับ น้อยกว่า 0.01 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 0.01 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู(Arsenic) น้อยกว่า 0.0003 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 0.05 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณhexavalent chromium เท่ากับ 0.012 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Lead) เท่ากับ น้อยกว่า 0.05 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 0.05 mg/l)
 • ผลของปริมาณปรอททั้งหมด (Total Mercury) เท่ากับ น้อยกว่า 0.0001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 0.001 mg/l)

 

 • ในวันที่ 25 กันยายน 2556

เรื่องผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 8 สถานี

1. บริเวณอ่างเก็บน้ำสระตาพรหม

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.55(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 1 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 156 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 95.7 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 3.08 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลของปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.124 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณทองแดง(Copper) เท่ากับ น้อยกว่า 0.03 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.1 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณนิกเกิล(Nickel) เท่ากับ น้อยกว่า 0.01 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.1 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส(Manganese) เท่ากับ 0.033 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.1 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแคดเมียม(Cadmium) เท่ากับ น้อยกว่า 0.001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 0.05 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู(Arsenic) เท่ากับ <0.0003 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.01 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณhexavalent chromium เท่ากับ 0.008 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.05 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Lead) เท่ากับ น้อยกว่า 0.01 mg/l (เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ น้อยกว่า 0.05 mg/l)
 • ผลของปริมาณปรอททั้งหมด (Total Mercury) เท่ากับ น้อยกว่า 0.0005 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ น้อยกว่า 0.001 mg/l)

2. บริเวณสระเก็บน้ำกรมพัฒนาที่ดิน

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 6.69(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 849 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 128 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 58.2 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 1,325 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลของปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 34.447 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณทองแดง(Copper) เท่ากับ 0.055 mg/ (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.1 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณนิกเกิล(Nickel) เท่ากับ น้อยกว่า 0.01 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.1 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส(Manganese) เท่ากับ 0.294 mg/l(เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.1 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแคดเมียม(Cadmium) เท่ากับ น้อยกว่า 0.001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 0.05 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู(Arsenic) เท่ากับ <0.0003 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.01 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณhexavalent chromium เท่ากับ 0.011 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.05 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Lead) เท่ากับ น้อยกว่า 0.01 mg/l (เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.05 mg/l)
 • ผลของปริมาณปรอททั้งหมด (Total Mercury) เท่ากับ 0.0005 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.002 mg/l)

3. บริเวณบ่อเก็บขังน้ำ "บ3"

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.98(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ <1 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 350 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 139.4 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 2.22 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลของปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.550 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณทองแดง(Copper) เท่ากับ น้อยกว่า 0.03 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.1 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณนิกเกิล(Nickel) เท่ากับ น้อยกว่า 0.01 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.1 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส(Manganese) เท่ากับ 0.019 mg/l(เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.1 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแคดเมียม(Cadmium) เท่ากับ น้อยกว่า 0.001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 0.05 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู(Arsenic) เท่ากับ <0.0003 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.01 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณhexavalent chromium เท่ากับ 0.008 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.05 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Lead) เท่ากับ น้อยกว่า 0.01 mg/l (เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.05 mg/l)
 • ผลของปริมาณปรอททั้งหมด (Total Mercury) เท่ากับ น้อยกว่า 0.0005 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.002 mg/l)

4. บริเวณห้วยเสือแพะ

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.09 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 23 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 210 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 81.1 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 34.8 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลของปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 1.1612 mg/l ((ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณทองแดง(Copper) เท่ากับ น้อยกว่า 0.03 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.1 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณนิกเกิล(Nickel) เท่ากับ น้อยกว่า 0.01 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.1 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส(Manganese) เท่ากับ 0.143 mg/l (เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.1 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแคดเมียม(Cadmium) เท่ากับ น้อยกว่า 0.001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 0.05 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู(Arsenic) เท่ากับ <0.0003 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.01 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณhexavalent chromium เท่ากับ 0.012 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.05 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Lead) เท่ากับ น้อยกว่า 0.01 mg/l (เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.05 mg/l)
 • ผลของปริมาณปรอททั้งหมด (Total Mercury) เท่ากับ น้อยกว่า 0.0014 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.002 mg/l)

5. บริเวณสระน้ำบ้านทับบริบรูณ์

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.93 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 7 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 184 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 64.5 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ น้อยกว่า 19.2 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลของปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.650 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณทองแดง(Copper) เท่ากับ น้อยกว่า 0.03 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.1 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณนิกเกิล(Nickel) เท่ากับ น้อยกว่า 0.01 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.1 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส(Manganese) เท่ากับ <0.02 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.1 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแคดเมียม(Cadmium) เท่ากับ น้อยกว่า 0.001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 0.05 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู(Arsenic) เท่ากับ <0.0003 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.01 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณhexavalent chromium เท่ากับ 0.015 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.05 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Lead) เท่ากับ  0.011 mg/l (เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.05 mg/l)
 • ผลของปริมาณปรอททั้งหมด (Total Mercury) เท่ากับ 0.0008 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.002 mg/l)

6.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านเลขที่ 99 หมู่ 3

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.18 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ <1 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 352 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 77.0 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 1.38 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลของปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.217mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณทองแดง(Copper) เท่ากับ น้อยกว่า 0.03 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.1 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณนิกเกิล(Nickel) เท่ากับ น้อยกว่า 0.01 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.1 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส(Manganese) เท่ากับ <0.02 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.1 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแคดเมียม(Cadmium) เท่ากับ น้อยกว่า 0.001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 0.05 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู(Arsenic) เท่ากับ <0.0003 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.01 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณhexavalent chromium เท่ากับ 0.008 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.05 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Lead) เท่ากับ 0.030 mg/l (เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.05 mg/l)
 • ผลของปริมาณปรอททั้งหมด (Total Mercury) เท่ากับ น้อยกว่า 0.0005 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.002 mg/l)

เรื่องผลการตรวจคุณภาพน้ำใต้ดิน จำนวน 2 สถานี

1. บริเวณบ่อบาดาลบ้านทับบริบรูณ์

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 6.66(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 7.0-8.5)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ <1 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 514 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 600 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 126.9 mg/l as CaCO3 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 300 mg/l as CaCO3 )
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 0.72 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5 NTU)
 • ผลของปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.250 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 0.5 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณทองแดง(Copper) เท่ากับ น้อยกว่า 0.03 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.5 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณนิกเกิล(Nickel) เท่ากับ น้อยกว่า 0.01 mg/l(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส(Manganese) เท่ากับ 0.149 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 0.3 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแคดเมียม(Cadmium) เท่ากับ น้อยกว่า 0.001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 0.01 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู(Arsenic) น้อยกว่า 0.0003 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 0.05 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณhexavalent chromium เท่ากับ 0.005 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Lead) เท่ากับ น้อยกว่า 0.00.013  mg/l (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 0.05 mg/l)
 • ผลของปริมาณปรอททั้งหมด (Total Mercury) เท่ากับ น้อยกว่า 0.0005 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 0.001 mg/l)

2. บริเวณบ่อบาดาลสวนมะม่วงโชคอนันต์

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 6.64 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 7.0-8.5)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ <1 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 436 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 600 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 77.0 mg/l as CaCO3 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 300 mg/l as CaCO3 )
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 0.27 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5 NTU)
 • ผลของปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.031 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 0.5 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณทองแดง(Copper) เท่ากับ น้อยกว่า 0.03 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 0.5 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณนิกเกิล(Nickel) เท่ากับ น้อยกว่า 0.01 mg/l(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส(Manganese) เท่ากับ 0.063 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 0.3 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแคดเมียม(Cadmium) เท่ากับ น้อยกว่า 0.001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 0.01 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู(Arsenic) น้อยกว่า 0.0003 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 0.05 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณhexavalent chromium เท่ากับ 0.005 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Lead) เท่ากับ น้อยกว่า 0.05 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 0.05 mg/l)
 • ผลของปริมาณปรอททั้งหมด (Total Mercury) เท่ากับ น้อยกว่า 0.0005 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 0.001 mg/l)

หมายเหตุ

-ประการศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินโดย *มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 1-4

-ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษโดย **มาตรฐานตามเกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม ***มาตรฐานตามเกณฑ์อนุโลมสูงสุด

* สำหรับน้ำที่มีความกระด้างในรูป CaCO3 ไม่เกิน 100 mg/l

** สำหรับน้ำที่มีความกระด้างในรูป CaCO3 เกิน 100 mg/l

 สถานที่ตรวจวัด 1. บริเวณอ่างเก็บน้ำสระตาพรหม 2.บริเวณสระเก็บน้ำกรมพัฒนาที่ดิน 3. บริเวณบ่อเก็บขังน้ำ
 โดย บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5665268
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]