การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. หนองข้างคอก
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด ชลบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 21353/15599
 ลำดับที่ 56
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2555
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2555 และวันที่ 1-2 ธันวาคม 2555

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 7 สถานี

  1. บริเวณโรงโม่หินดวงตะวัน ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงวันที่ 30-31/08/55 เท่ากับ 61.0 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 97.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงสูงสุด)ที่ 1-2/12/55 เท่ากับ 58.2 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 98.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงสูงสุด)
  2. บริเวณโรงโม่หินสุวลี ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงวันที่ 30-31/08/55 เท่ากับ 69.2 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 99.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงสูงสุด)ที่ 1-2/12/55 เท่ากับ 68.5 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 100.2 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงสูงสุด) 
  3. บริเวณบ้านในหุบ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงวันที่ 29-30/08/55 เท่ากับ 57.5 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 91.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงสูงสุด)ที่ 1-2/12/55 เท่ากับ 62.4 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 101.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงสูงสุด) 
  4. บริเวณบ้านวังตะโก ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงวันที่ 29-30/08/55 เท่ากับ 58.2 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 98.4 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงสูงสุด)ที่ 1-2/12/55 เท่ากับ 58.8 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 93.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงสูงสุด)
  5. บริเวณวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงวันที่ 29-30/08/55 เท่ากับ 57.5 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 91.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงสูงสุด)ที่ 1-2/12/55 เท่ากับ 58.8 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 102.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงสูงสุด) 
  6. บริเวณบ้านไหหลำ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงวันที่ 29-30/08/55 เท่ากับ 50.2 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 89.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงสูงสุด)ที่ 1-2/12/55 เท่ากับ 57.2 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 102.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงสูงสุด) 
  7. บริเวณบ้านไร่ไหหลำ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงวันที่ 29-30/08/55 เท่ากับ 46.0 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 83.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงสูงสุด)ที่ 1-2/12/55 เท่ากับ 51.9 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 84.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงสูงสุด)

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณโรงโม่หินดวงตะวัน 2.บริเวณโรงโม่หินสุวลี 3.บริเวณบ้านในหุบ 4.บริเวณบ้านวังตะโก 5.บริเวณวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 6.บริเวณบ้านไหหลำ 7.บริเวณบ้านไร่ไหหลำ
 โดย บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5202131
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]