การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. หนองข้างคอก
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด ชลบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 21357/15467
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2556
 รายละเอียด
 
  • เมื่อวันที่ 2-4 มกราคม 2556

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 7 สถานี

  1. บริเวณบ้านมาบหวาย ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 50.0 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)และผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 89.6 dB (A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง) 
  2. บริเวณวัดวังตะโก(ด้านทิศตะวันตก) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 59.1 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)และผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 9.7 dB (A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง) 
  3. บริเวณบ้านวังตะโก(ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้)ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 48.4 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)และผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 90.3 dB (A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง) 
  4. บริเวณบ้านสวนน้ำตก ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 53.2 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง) และผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 88.3 dB (A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  5. บริเวณบ้านหัวโกรก (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวโกรก ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 55.9 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)และผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 91.1 dB (A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง) 
  6. บริเวณสำนักสงฆ์เขากระป่อม ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 57.4 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง) และผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 90.2 dB (A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  7. บริเวณโรงโม่หินชลบุรีจิตต์ประเสริฐ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 60.9 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)และผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 102.3 dB (A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15(พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านมาบหวาย 2.บริเวณวัดวังตะโก 3.บริเวณบ้านสวนน้ำตก 4.บริเวณบ้านสวนน้ำตก 5.บริเวณบ้านหัวโกรก 6.บริเวณสำนักสงฆ์เขากระป่อม 7.บริเวณโรงโม่หินชลบุรีจิตต์ประเสริฐ
 โดย บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5205178
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]