การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
 อำเภอ เมืองชลบุรี
 จังหวัด ชลบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 21395/15618
 ลำดับที่ 56
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2555
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2555
  • เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 5 สถานี
  1. บริเวณโรงโม่หินศิลามหานคร ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 62.6 dB (A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 97.5 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. บริเวณนันทวัน(บ้านมาบหวาย ต.หนองข้างคอก) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 48.5 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 78.8 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  3. บริเวณวัดเขาเชิงเทียน (บ้านมาบหวาย ต.ห้วยกะปิ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 62.3 dB (A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 98.4 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  4. บริเวณบ้านห้วยกะปิ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 55.6 dB (A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 86.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  5. บริเวณวัดจรูญราษฎร์(บ้านห้วยทวน) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 56.8 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 90.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15 (พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณโรงโม่หินศิลามหานคร 2.บริเวณวัดนันทวัน (บ้านมาบหวาย ต.หนองข้างคอก) 3.บริเวณวัดเขาเชิงเทียน(บ้านมาบหวาย ต.ห้วยกะปิ) 4.บริเวณบ้านห้วยกะปิ 5.บริเวณวัดจรูญราษฎร์(บ้านห้วยทวน
 โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5141397
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]