การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. หนองไม้แก่น
 อำเภอ แปลงยาว
 จังหวัด ฉะเชิงเทรา
 เลขที่ประทานบัตร 29805/15821
 ลำดับที่ 56
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2556
 รายละเอียด
 

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน

 • ในระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน 2556 จำนวน 3 สถานี

1. บริเวณห้วยหนองน้ำขาวก่อนผ่านพื้นที่โครงการ

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 6.42 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0–9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 780 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 88 mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 312 mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 30 mg/L as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ <2 mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณฟอสเฟต (phosphate) เท่ากับ 0.09 mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู(Arsenic) เท่ากับ 0.0033 mg/l (ไม่ได้เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.01 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 13 mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส (Manganese) เท่ากับ 0.260 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.01 mg/l )
 • ผลการตรวจวัดปริมาณทองแดง (Copper) เท่ากับ 0.008 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.01 mg/l )
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสังกะสี (Zinc) เท่ากับ 0.073 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.01 mg/l )
 • ผลการตรวจวัดปริมาณนิกเกิล (Nickel) เท่ากับ 0.006 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.01 mg/l )
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแมกนีเซียม (Magnesium) เท่ากับ 2.28 mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณ:ซิลิคอน (Silicon) เท่ากับ 11 mg/L ( (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

2. บริเวณห้วยหนองน้ำขาวพื้นที่โครงการ

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 6.29 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0–9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 630 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 82 mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 216 mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 50 mg/L as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ <2 mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณฟอสเฟต (phosphate) เท่ากับ 0.11 mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู(Arsenic) เท่ากับ 0.0028 mg/l (ไม่ได้เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.01 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 11 mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส (Manganese) เท่ากับ 2.16 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.01 mg/l )
 • ผลการตรวจวัดปริมาณทองแดง (Copper) เท่ากับ 0.005 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.01 mg/l )
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสังกะสี (Zinc) เท่ากับ 0.047 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.01 mg/l )
 • ผลการตรวจวัดปริมาณนิกเกิล (Nickel) เท่ากับ 0.004 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.01 mg/l )
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแมกนีเซียม (Magnesium) เท่ากับ 2.16 mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณ:ซิลิคอน (Silicon) เท่ากับ 11 mg/L ( (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

3. บริเวณห้วยหนองน้ำขาวหลังผ่านพื้นที่โครงการ

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 6.09 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0–9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 615 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 80 mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 220 mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 25 mg/L as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ <2 mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณฟอสเฟต (phosphate) เท่ากับ 0.07 mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู(Arsenic) เท่ากับ 0.0014 mg/l (ไม่ได้เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.01 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 8.4 mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส (Manganese) เท่ากับ 0.182 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.01 mg/l )
 • ผลการตรวจวัดปริมาณทองแดง (Copper) เท่ากับ 0.008 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.01 mg/l )
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสังกะสี (Zinc) เท่ากับ 0.027 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.01 mg/l )
 • ผลการตรวจวัดปริมาณนิกเกิล (Nickel) เท่ากับ 0.005 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.01 mg/l )
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแมกนีเซียม (Magnesium) เท่ากับ 2.25 mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณ:ซิลิคอน (Silicon) เท่ากับ 8.7 mg/L ( (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

 • ในระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน 2556 จำนวน 3 สถานี

1. น้ำประปาบาดาลบ้านไทรทอง

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.26 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0–9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 0.49 NTU (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 20)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 292 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 1,200)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 3.0 mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์อนุโลมสูงสุด)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 176 mg/L as CaCO3 (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 500)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 10 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 200 mg/L)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณฟอสเฟต (phosphate) เท่ากับ <0.03 mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู(Arsenic) เท่ากับ <0.0003  mg/l (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 0.05 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.37 mg/L ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 1.0 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส (Manganese) เท่ากับ 0.105 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 0.5 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณทองแดง (Copper) เท่ากับ <0.003 mg/L ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 1.5 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสังกะสี (Zinc) เท่ากับ 0.015 mg/L ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 15.0 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณนิกเกิล (Nickel) เท่ากับ <0.004 mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแมกนีเซียม (Magnesium) เท่ากับ 17.3 mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณ:ซิลิคอน (Silicon) เท่ากับ 39 mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

 2. น้ำประปาบาดาลบ้านโค้งพัฒนา

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.80 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0–9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 0.02 NTU (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 20)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 452 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 1,200)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ <2.0 mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์อนุโลมสูงสุด)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 210 mg/L as CaCO3 (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 500)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 19 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 200 mg/L)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณฟอสเฟต (phosphate) เท่ากับ <0.03 mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู(Arsenic) เท่ากับ <0.0003 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 0.05 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ <0.03 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 1.0 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส (Manganese) เท่ากับ 0.003 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 0.5 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณทองแดง (Copper) เท่ากับ 0.006 mg/L ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 1.5 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสังกะสี (Zinc) เท่ากับ 0.004 mg/L ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 15.0 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณนิกเกิล (Nickel) เท่ากับ <0.004 mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแมกนีเซียม (Magnesium) เท่ากับ 5.35 mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณ:ซิลิคอน (Silicon) เท่ากับ 29 mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

3. น้ำประปาบาดาลบ้านปักตะลักษณ์

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 6.9(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0–9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 0.02 NTU (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 20)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 458 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 1,200)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ <2.0 mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์อนุโลมสูงสุด)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 151 mg/L as CaCO3 (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 500)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 7 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 200 mg/L)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณฟอสเฟต (phosphate) เท่ากับ <0.03 mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู(Arsenic) เท่ากับ 0.0004 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 0.05 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.27 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 1.0 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส (Manganese) เท่ากับ 0.005 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 0.5 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณทองแดง (Copper) เท่ากับ <0.003 mg/L ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 1.5 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสังกะสี (Zinc) เท่ากับ 0.1 mg/L ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 15.0 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณนิกเกิล (Nickel) เท่ากับ 0.004 mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแมกนีเซียม (Magnesium) เท่ากับ 11.4 mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณ:ซิลิคอน (Silicon) เท่ากับ 44 mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

หมายเหตุ: *มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547)

 สถานที่ตรวจวัด 1. บริเวณห้วยหนองน้ำขาวก่อนผ่านพื้นที่โครงการ 2. บริเวณห้วยหนองน้ำขาวพื้นที่โครงการ 3. บริเวณห้วยหนองน้ำขาวหลังผ่านพื้นที่โครงการ 4.น้ำประปาบาดาลบ้านไทรทอง 5.น้ำประปาบาดาลบ้านโค้งพัฒนา 6.น้ำประปาบาดาลบ้านปักตะลักษณ์
 โดย บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5649140
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]