การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. บ่อพลอย
 อำเภอ บ่อพลอย
 จังหวัด กาญจนบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 26683/15136
 ลำดับที่ 56
 เรื่อง ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2556
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2556

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณบ้านกำนัน ต.บ่อพลอย ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. 64.1 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 94.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณโรงเรียนบ้านปะอำ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. 56.3 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 79 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

  • ในวันที่ 29-30 ตุลาคม 2556

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณบ้านกำนัน ต.บ่อพลอย ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. 56.4 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 93.2 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณโรงเรียนบ้านปะอำ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. 52.2 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 94.4 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

มาตรฐาน* ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540 ) เรื่อง กำหนดมาตาฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

 สถานที่ตรวจวัด 1. จุดตรวจวัดบ้านกำนัน ตำบลบ่อพลอย 2. จุดตรวจวัดที่บริเวณโรงเรียนบ้านปะอำ
 โดย บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5203372
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]