การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทศบาลเมืองมาบตาพุด
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด ระยอง
 เลขที่ประทานบัตร 23720/15077
 ลำดับที่ 56
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2556
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 27-28 มีนาคม 2556
  • เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 4 สถานี
  1. บริเวณพื้นที่โครงการ (โรงโม่หิน) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. ในวันที่ 27-28/03/56 เท่ากับ 65.2 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) ในวันที่ 28-29/03/56 เท่ากับ 64.6 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) ในวันที่ 29-30/03/56 เท่ากับ 62.6 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณบ้านหนองหวายโสมกลุ่มซอยการ์เด้น (บ้านหนองปลาไหลเดิม) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. ในวันที่ 27-28/03/56 เท่ากับ 63.5 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) ในวันที่ 28-29/03/56 เท่ากับ 64.4 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) ในวันที่ 29-30/03/56 เท่ากับ 60.3 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. บริเวณวัดซอยคีรี ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. ในวันที่ 27-28/03/56 เท่ากับ 63.0 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) ในวันที่ 28-29/03/56 เท่ากับ 58.6 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) ในวันที่ 29-30/03/56 เท่ากับ 57.3 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  4. บริเวณบ้านหนองหวายโสม (ทิศใต้) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. ในในวันที่ 27-28/03/56 เท่ากับ 58.5 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) ในวันที่ 28-29/03/56 เท่ากับ 58.8 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) ในวันที่ 29-30/03/56 เท่ากับ 58.8 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

หมายเหตุ:* ค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24ชม.เท่ากับ 70 dB(A) และค่ามาตรฐานเสียงสูงสุด เท่ากับ 115 dB(A) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดให้เหมืองเป็นแหล่งกำเนิด มลพิษที่ต้องถูกควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน ปี พ.ศ.2548

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณพื้นที่โครงการ (โรงโม่หิน) 2.บริเวณบ้านหนองหวายโสมกลุ่มซอยการ์เด้น 3.บริเวณวัดซอยคีรี 4.บริเวณบ้านหนองหวายโสม (ทิศใต้)
 โดย บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5207383
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]