การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. ผาน้อย
 อำเภอ วังสะพุง
 จังหวัด เลย
 เลขที่ประทานบัตร 26987/15635
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจคุณภาพแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551
 รายละเอียด
 
 • ในระหว่างวันที่  18-19 เมษายน  2551

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน   จำนวน 5 สถานี

 1. บริเวณโรงโม่หิน    ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง  ซึ่งใช้ปริมาณวัตถุระเบิดประมาณ 140 กิโลกรัม/จังหวะถ่วง  พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง 3 แนว  โดยแนวนอนได้เท่ากับ 1.34 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ เท่ากับ 31 เฮริตซ์  และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00387  มิลลิเมตร  โดยเครื่องมือตรวจวัดสามารถตรวจจับสัญญาณแรงสั่นสะเทือนจากากรระเบิดได้ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน)
 2. บริเวณวัดบ้านหนองขาม  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง  พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง 3 แนว  โดยที่แนวนอนได้เท่ากับ 0.442  มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 2 เฮิรตซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00715 มิลลิเมตร  ซึ่งเครื่องมือตรวจวัดสามารถตรวจจับสัญญาณแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดได้ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน)
 3. บริเวณวัดผาน้อยวิเวก  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า ไม่สามารถตรวจจับคลื่นแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดได้  เนื่องจากมีค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดของคลื่นแรงสั่นสะเทือน < 0.254 มิลลิเมตร/วินาที  จนเครื่องมือตรวจวัดไม่สามารถตรวจจับสัญญาณแรงสั่นสะเทือนได้
 4. บริเวณวัดโนนศรีชมภู ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า ไม่สามารถตรวจจับคลื่นแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดได้  เนื่องจากมีค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดของคลื่นแรงสั่นสะเทือน < 0.254 มิลลิเมตร/วินาที  จนเครื่องมือตรวจวัดไม่สามารถตรวจจับสัญญาณแรงสั่นสะเทือนได้
 5. บริเวณวัดป่าโคกมน  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า ไม่สามารถตรวจจับคลื่นแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดได้  เนื่องจากมีค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดของคลื่นแรงสั่นสะเทือน < 0.254 มิลลิเมตร/วินาที  จนเครื่องมือตรวจวัดไม่สามารถตรวจจับสัญญาณแรงสั่นสะเทือนได้

 

 • ในเดือนธันวาคม 2551

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน   จำนวน 5 สถานี

 1. บริเวณโรงโม่หิน    ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง  พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง 3 แนว  โดยแนวขวาง ได้เท่ากับ 0.254 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ เท่ากับ 63 เฮริตซ์  และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00027  มิลลิเมตร ในแนวตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 0.573 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 58 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00098 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 1.58 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 37 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00271 มิลลิเมตร โดยเครื่องมือตรวจวัดสามารถตรวจจับสัญญาณแรงสั่นสะเทือนจากากรระเบิดได้ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน)
 2. บริเวณวัดบ้านหนองขาม  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง  พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง 3 แนว  โดยแนวขวาง ได้เท่ากับ 0.193มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ เท่ากับ 51 เฮริตซ์  และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00005 มิลลิเมตร ในแนวตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 0.128 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 43 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00003 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 0.319 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 32 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00136 มิลลิเมตร โดยเครื่องมือตรวจวัดสามารถตรวจจับสัญญาณแรงสั่นสะเทือนจากากรระเบิดได้ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน)
 3. บริเวณวัดผาน้อยวิเวก  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า ไม่สามารถตรวจจับคลื่นแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดได้  เนื่องจากมีค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดของคลื่นแรงสั่นสะเทือน < 0.254 มิลลิเมตร/วินาที  จนเครื่องมือตรวจวัดไม่สามารถตรวจจับสัญญาณแรงสั่นสะเทือนได้
 4. บริเวณวัดโนนศรีชมภู ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า ไม่สามารถตรวจจับคลื่นแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดได้  เนื่องจากมีค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดของคลื่นแรงสั่นสะเทือน < 0.254 มิลลิเมตร/วินาที  จนเครื่องมือตรวจวัดไม่สามารถตรวจจับสัญญาณแรงสั่นสะเทือนได้
 5. บริเวณวัดป่าโคกมน  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า ไม่สามารถตรวจจับคลื่นแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดได้  เนื่องจากมีค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดของคลื่นแรงสั่นสะเทือน < 0.254 มิลลิเมตร/วินาที  จนเครื่องมือตรวจวัดไม่สามารถตรวจจับสัญญาณแรงสั่นสะเทือนได้

 

หมายเหตุ :*มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด 1.โรงโม่หิน 2.วัดบ้านหนองขาม 3.วัดผาน้อยวิเวก 4.วัดโนนศรีชมภู 5.วัดป่าโคกมน
 โดย บริษัท ไมนิ่ง เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนต์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5141430
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]