การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. วังจันทร์
 อำเภอ สามเงา
 จังหวัด ตาก
 เลขที่ประทานบัตร 28297/15582
 ลำดับที่ 56
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2556
 รายละเอียด
 ในระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2556

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 1 สถานี คือ บริเวณบ้านดงลาน

- ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2556 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 62.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

- ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2556 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 62.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

- ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2556 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 62.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

- ระหว่างวันที่ 18-19 เมษายน 2556 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 62.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

- ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2556 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 62.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

- ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2556 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 62.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

**หมายเหตุ**มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 db(A)

 สถานที่ตรวจวัด บริเวณบ้านดงลาน
 โดย บริษัท ไมนิ่ง เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4768840
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]