การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. วังประจบ
 อำเภอ เมืองตาก
 จังหวัด ตาก
 เลขที่ประทานบัตร 25695/14506
 ลำดับที่ 56
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2556
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 14- 17 ธันวาคม 2556
  • เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 4 สถานี
  1. บริเวณโรงเรียนบ้านน้ำดิบ
  • วันที่ 28-29 มิ.ย. 56 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 60.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  • วันที่ 29-30 มิ.ย. 56 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 60.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  • วันที่ 30 มิ.ย.- 1 ก.ค. 56 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 60.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

   2.บริเวณหน้าสำนักงานนำแสง วันที่ 28-29 มิ.ย. 56  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 60.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

    3.บริเวณโรงแต่งแร่ตลิ่งสูง  วันที่ 29 มิ.ย. 56 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 8 ชั่วโมง เท่ากับ 88.1 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

    4.บริเวณโรงแต่งแร่บุญบันดาล 4/2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 8ชั่วโมง เท่ากับ 88.2 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15(พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)และระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมงมีค่าไม่เกิน 90 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณโรงเรียนบ้านน้ำดิบ 2.บริเวณปากทางเข้าบ้านชะลาดระฆัง 3.บริเวณลานกองสต๊อกโรงโม่ 3 4.บริเวณลานกอลสต๊อโรงโม่บุญบันดาล 4/1
 โดย บริษัท ไมนิ่ง เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนต์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4768830
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]