การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. ศรีค้ำ
 อำเภอ แม่จัน
 จังหวัด เชียงราย
 เลขที่ประทานบัตร 31101/15128
 ลำดับที่ 56
 เรื่อง ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ใน พ.ศ.2556
 รายละเอียด
 
  • เดือนกันยายน 2556

เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 2 สถานี

1.บริเวณห้วยส้าน

  • ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH )เท่ากับ 7.0 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
  • ผลจากการตรวจวัดปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด(Total Suspended Solids) เท่ากับ 189 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 7.4 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลจากการตรวจวัดความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness) เท่ากับ 155 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

2.บริเวณห้วยร่องหนองเต่า

  • ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH )เท่ากับ 7.0 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
  • ผลจากการตรวจวัดปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด(Total Suspended Solids) เท่ากับ 236 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 8.1 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลจากการตรวจวัดความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness) เท่ากับ 140 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณห้วยส้าน 2.บริเวณห้วยร่องหนองเต่า
 โดย บริษัท พี.เอส.พี. ไมนิ่งแอนด์เอ็นวิรอนเม้นทอลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5665321
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]