การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทศบาลตำบลแม่ทะ
 อำเภอ แม่ทะ
 จังหวัด ลำปาง
 เลขที่ประทานบัตร 30400/15573
 ลำดับที่ 56
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพระดับเสียง ปี พ.ศ.2556
 รายละเอียด
 
 • ในระหว่างวันที่ 20-23 เมษายน 2556

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 4 สถานี

 1. บริเวณสำนักงานโครงการ
 • วันที่ 20-21 เมษายน 56 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 61.8 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 102.5 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • วันที่ 21-22 เมษายน 56 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 60.2 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 102.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • วันที่ 22-23 เมษายน 56 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 63.3 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 89.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

   2.บริเวณชุมชนบ้านหัวเสือ

 • วันที่ 20-21 เมษายน 56 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ63.6 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 89.4 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • วันที่ 21-22 เมษายน 56 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 65.2 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 90.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • วันที่ 22-23 เมษายน 56 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 64.1 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 90.5 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ในระหว่างวันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2556
 • เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 4 สถานี
 1. บริเวณสำนักงานโครงการ
 • วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 56 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 62.9 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 98.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 56 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 64.5 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 109.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 56 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 64.1 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 103.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

2.บริเวณชุมชนบ้านหัวเสือ

 • วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 56 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 54.2 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 95.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 56 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 54.7 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 98.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 56 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 59.2 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 101.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

 

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้ระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง มีค่าได้ไม่เกิน 70.0 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าได้ไม่เกิน 115.0 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณสำนักงานโครงการ 2.บริเวณชุมชนบ้านหัวเสือ
 โดย บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5201997
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]