การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. นิคมพัฒนา
 อำเภอ เมืองลำปาง
 จังหวัด ลำปาง
 เลขที่ประทานบัตร 30475/15995
 ลำดับที่ 56
 เรื่อง ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ใน พ.ศ.2556
 รายละเอียด
 
 • ในวันที่ 22 เมษายน 2556

เรื่องผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 5 สถานี

1. บริเวณบ่อดักตะกอน 1

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.2 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 – 9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 164 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด คือ ไม่น้อยกว่า 50)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 11 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 69 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 1.15 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนูทั้งหมด (Total Arsenic) เท่ากับ 0.003 mg/l  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 0.01 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่วทั้งหมด (Total Lead) เท่ากับ <0.002 mg/l  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 0.05 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณโครเมียม(Total Chromium) ตรวจไม่พบ (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 0.005 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส (Manganese) เท่ากับ 0.10 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 1.0 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณปรอท (Mercury) เท่ากับ <0.0001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 0.002 mg/l)

2. บริเวณบ่อดักตะกอน 2

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.6 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 – 9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 256 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด คือ ไม่น้อยกว่า 50)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 7.2 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 129 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.73 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนูทั้งหมด (Total Arsenic) เท่ากับ 0.002 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 0.01 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่วทั้งหมด (Total Lead) เท่ากับ <0.002 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 0.05 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณโครเมียม(Total Chromium) เท่ากับ <0.0001 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 0.005 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส (Manganese) เท่ากับ 0.26 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 1.0 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณปรอท (Mercury) เท่ากับ <0.0001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 0.002 mg/l)

3. บริเวณห้วยดอกเข้มก่อนไหลพื้นที่โครงการ

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.0 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 – 9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 300 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด คือ ไม่น้อยกว่า 50)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 9.4 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 97 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 1.54 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนูทั้งหมด (Total Arsenic) เท่ากับ 0.001mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 0.01 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่วทั้งหมด (Total Lead) เท่ากับ <0.002 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 0.05 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณโครเมียม(Total Chromium) ตรวจไม่พบ  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 0.005 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส (Manganese) เท่ากับ 0.50 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 1.0 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณปรอท (Mercury) เท่ากับ <0.0001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 0.002 mg/l)

4. บริเวณห้วยดอกเข้มจุดผ่านพื้นที่โครงการ

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.6 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 – 9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 260 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด คือ ไม่น้อยกว่า 50)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 55 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 111 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 3.00 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนูทั้งหมด (Total Arsenic) เท่ากับ 0.003 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 0.01 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่วทั้งหมด (Total Lead) เท่ากับ <0.002 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 0.05 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณโครเมียม(Total Chromium) ตรวจไม่พบ (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 0.005 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส (Manganese) เท่ากับ 0.61 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 1.0 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณปรอท (Mercury) เท่ากับ <0.0001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 0.002 mg/l)

5. บริเวณห้วยดอกเข้มหลังผ่านพื้นที่โครงการ

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.4 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 – 9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 315 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด คือ ไม่น้อยกว่า 50)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 38 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 108 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 2.17 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนูทั้งหมด (Total Arsenic) เท่ากับ 0.003 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 0.01 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่วทั้งหมด (Total Lead) เท่ากับ <0.002 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 0.05 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณโครเมียม(Total Chromium) ตรวจไม่พบ (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 0.005 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส (Manganese) เท่ากับ 0.50 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 1.0 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณปรอท (Mercury) เท่ากับ <0.0001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 0.002 mg/l)

หมายเหตุ

มาตรฐาน 1 : มาตรฐานน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2539

มาตรฐาน 2 : มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน(ประเภทที่ 3) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2537

 สถานที่ตรวจวัด 1. บริเวณบ่อดักตะกอน 1 2. บริเวณบ่อดักตะกอน 2 3. บริเวณห้วยดอกเข้มก่อนไหลพื้นที่โครงการ 4. บริเวณห้วยดอกเข้มจุดผ่านพื้นที่โครงการ 5. บริเวณห้วยดอกเข้มหลังผ่านพื้นที่โครงการ
 โดย บริษัท อีโค่ แพลนท์เซอร์วิสเซส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5665254
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]