การตรวจสอบ คุณภาพอากาศ
 อปท. แม่ตีบ
 อำเภอ งาว
 จังหวัด ลำปาง
 เลขที่ประทานบัตร 30458/15853
 ลำดับที่ 56
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2556
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 20-25 พฤศจิกายน 2556
  • เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 4 สถานี

จุดตรวจวัด

วัน/เดือน/ปี

ผลการตรวจวัด

ที่ตรวจวัด

TSP (mg/m³)

PM-10 (mg/m³)

1. สำนักงานโครงการ

20-21/11/2556

0.04

0.0361

22-23/11/2556

0.1222

0.0356

23-24/11/2556

0.1056

0.0144

23-24/11/2556

0.0914

0.0278

24-25/11/2556

0.2218

0.0464

2. วัดแม่ตีบ

20-21/11/2556

0.0901

0.0148

22-23/11/2556

0.0891

0.0161

23-24/11/2556

0.11

0.0294

23-24/11/2556

0.104

0.0205

24-25/11/2556

0.0828

0.0203

3. ที่พักสงฆ์แม่ตีบน้ำหลง

20-21/11/2556

0.0646

0.0223

22-23/11/2556

0.0778

0.0251

23-24/11/2556

0.0761

0.0304

23-24/11/2556

0.0861

0.0329

24-25/11/2556

0.1021

0.0326

4. สถานีอนามัยบ้านดอกคำใต้

20-21/11/2556

0.1286

0.057

22-23/11/2556

0.1167

0.0529

23-24/11/2556

0.1336

0.0637

23-24/11/2556

0.1481

0.0431

24-25/11/2556

0.1431

0.0528

มาตรฐาน*

0.33

0.12

มาตรฐาน : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

 สถานที่ตรวจวัด 1. สำนักงานโครงการ 2. วัดแม่ตีบ 3. ที่พักสงฆ์แม่ตีบน้ำหลง 4. สถานีอนามัยบ้านดอกคำใต้
 โดย บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5627692
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]